17.10.17

Hajaasustuse programmi eesmärk 2015. aastal on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste  veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot (selle hulka arvatakse ka ajavahemikus 2010-2014 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetused).

Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti abikõlblikest kuludest.

Järva Maavalitsus avas taotlusvooru Järva maakonnas 16. märtsist 2015.

Toetuse taotlemiseks Türi vallas tuli esitada nõuetele vastav taotlus hiljemalt 18. mail 2015

Toetust said taotleda füüsilised isikud, kes vastavad kõigile järgmistele nõuetele:

  • taotleja alaline elukoht on valla hajaasustusega piirkonnas asuv majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
  • taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
Toetuse taotlemise ja saamise nõuded ja tingimused on sätestatud siseministri 20.02.2015 käskkirjas nr 1-3/43 "Hajaasustuse programmi 2015. aasta programmdokument" ja selle rakendusaktides:

Programmdokument 2015

Taotluse vorm 2015

Projekti eelarve vorm

Lisainfo veesüsteemide valdkonna tegevuste kohta

Lisainfo kanalisatsioonisüsteemide valdkonna tegevuste kohta

Lisainfo juurdepääsuteede valdkonna tegevuste kohta

Lisainfo autonoomsete elektrisüsteemide valdkonna tegevuste kohta

Aruandevorm kasusaajale 2015

Arvutamise abimees

Samad dokumendid, vormid ja informatsioon on kättesaadavad Järva Maavalitsuse veebilehel ja EAS veebilehel

Türi vallas annab täiendavat informatsiooni toetuse saamise ja kasutamise võimaluste ning taotluse koostamise ja esitamise kohta Türi Halduse energeetik Urve Meerits

telefonid 385 0272, 5551 6394

e-post: urve.meerits@tyri.ee

Taotluste menetlemiseks ja hindamiseks moodustas Türi Vallavalitsus 25.03.2015 korraldusega nr 230 hindamiskomisjoni koosseisus: Türi Vallavalitsuse majandusosakonna juhataja Urmas Kupp, Türi Vallavalitsuse ehitusjärelevalve spetsialist Kalev Pagarand, Türi Vallavalitsuse planeeringuspetsialist Ene Mägi, Türi Halduse energeetik Urve Meerits ja Türi Halduse juhataja Enn Mäger.

TAOTLUSTE RAHULDAMINE JA TOETUSE ANDMISE OTSUSTAMINE

Türi Vallavalitsus otsustas 29.06.2015 korraldusega nr 506 „2015. aasta hajaasustuse programmi taotluste nõuetele vastavaks ja mittevastavaks tunnistamine ning nõuetele vastavate taotluste rahuldamine ja mitterahuldamine" rahuldada 23 taotlust ning maksta nende esitajatele toetust.

2015. aastal Türi vallas hajaasustuse programmist toetust saanud isikute ja projektide andmed on avaldatud siin (andmekoosseis vastavalt programmdokumendi punktile 16.5)

 

Järva maavanem andis 24. septembril 2015 korralduse nr 1-1/15/340 „Hajaasustuse programmi riigipoolse täiendava vahendi rahajaotus 2015. aastaks", millega eraldati Türi vallale 2015. aasta hajaasustuse programmi projektide finantseerimiseks täiendav toetus. Türi Vallavalitsus otsustas 26.10.2015 korraldusega nr 635 "2015. aasta hajaasustuse programmi projektide toetamiseks täiendava riigipoolse toetuse kasutamine" rahuldada 2 taotlust, mis jäid esialgu rahuldamata toetuseks eraldatud raha ebapiisavuse tõttu.

Täpsemat teavet toetust saanud projektide realiseerimiseks vajalike tegevuste kohta annab ehitus- ja keskkonnaspetsialist Rainer Koppel, 384 8279.