Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta 2016. a on 6500 eurot.

Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti abikõlblikest kuludest.

Järva Maavalitsus avas taotlusvooru Järva maakonnas 22. märtsist 2016.

Toetuse taotlemiseks Türi vallas tuleb esitada nõuetele vastav taotlus hiljemalt 22. mail 2016.
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad kõigile järgmistele nõuetele:

  • taotleja alaline elukoht on valla hajaasustusega piirkonnas asuv majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;

  • taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

Toetuse taotlemise ja saamise nõuded ja tingimused on sätestatud rahandusministri 17.03.2016 käskkirjas
nr 1.
1-4/073 "Hajaasustuse programmi 2016. aasta programmdokument" ja selle rakendusaktides:

Türi vallavalitsuse ajutine komisjon

Toetuse saajad

 

Info:
ehitus- ja keskkonnaspetsialist
tel 384 8279, 5780 3878

 

Järva Maavalitsuses on programmi kontaktisikuks:

Hannele Saksniit
Järva Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist

tel 385 9613
hannele.saksniit@jarva.maavalitsus.ee

 

Täpsema info programmi kohta leiate Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse koduleheküljelt

 

 

Toetuse kasutamise ARUANDE VORMID. Toetuse kasutamise aruanne tuleb esitada kohalikku omavalitsusse hiljemalt ühe kuu jooksul pärast projekti lõppkuupäeva koos järgmiste dokumentidega:
- kulu- ja maksedokumentide koopiad;

-    veesüsteemide valdkonna projekti puhul pärast projekti lõppemist tehtud vee analüüs;
- kasutusloa või kasutusteatise taotlus.