17.04.17

Järva Maavalitsus avas hajaasustuse programmi taotlusvooru Järva maakonnas 13. aprillist 2017. Toetuse saamiseks Türi vallas tuleb programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused esitada Türi vallavalitsusele 13. juuniks 2017.

Maksimaalne toetus programmist on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Toetus ei või olla suurem kui 66,67% projekti abikõlblikest kuludest. Taotleja omafinantseering peab olema vähemalt 33,33%. Toetuse eraldamise aluseks on põhjendatud ja projekti eesmärkide saavutamist tagav eelarve. Kui majapidamine on saanud toetust eelnevatest hajaasustuse programmidest, siis arvestatakse saadud toetus uuest võimalikust toetusest maha. Iga valdkonna (joogivesi, kanalisatsioon, juurdepääsuteed ja elekter) jaoks võib programmist toetust saada üks kord.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes elavad alaliselt  toetust taotlevas majapidamises hiljemalt rahvastikuregistri andmete kohaselt 1. jaanuarist 2017.

Toetatakse investeeringuid majapidamistesse, mille omanikuks on taotleja, tema lähisugulane või hõimlane. Kui taotleja on majapidamise valdaja, siis on tal õigus saada toetust tingimusel, et valduse kasutamise aluseks on kirjalik leping, mis kehtib vähemalt 3 aastat alates taotlemise hetkest.  

Töid on lubatud alustada pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veeanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.

Hajaasustuse programmi 2017. a programmdokument (käskkiri)

Taotluse vorm

Lisa 1 - projekti eelarve

Lisa 2- veesüsteemide valdkonna projekti tegevuste kirjeldus

Lisa 3 - kanalisatsiooniüsteemide valdkonna projekti tegevuste kirjeldus

Lisa 4 -  juurdepääsuteede valdkonna projekti tegevuste kirjeldus

Lisa 5 - autonoomsete elektrisüsteemide valdkonna projekti tegevuste kirjeldus