Komisjonidel on õigus:

1) teha lähtuvalt oma eluvaldkonna arendamisest vallavolikogule ja vallavalitsusele ettepanekuid vallaeelarve koostamiseks ja muutmiseks;

2) teha vallavolikogule ja vallavalitsusele ettepanekuid valla arengukava koostamiseks ja muutmiseks;

3) kaasata oma töösse ametiasutuse ja hallatavate asutuste töötajaid;

4) moodustada oma eluvaldkonnas alakomisjone ja töögruppe;

5) algatada õigusaktide eelnõusid;

6) teha koostööd vallavolikogu teiste alaliste ja ajutiste komisjonidega ning pidada ühiseid koosolekuid;

7) vajadusel saada oma tegevuseks ja ülesannete täitmiseks vajalikku infot;

8) kuulata ära valla hallatavate asutuste, ettevõtete ja organisatsioonide juhte vallaelu puudutavates küsimustes;

9) teha ettepanekuid vallavolikogu päevakorda võetavate küsimuste osas;

10) pidada väljasõidukoosolekuid.

 

 

Türi valla korruptsioonivastane erikomisjon

(volikogu 24.04.203 otsus nr 30, muudetud 27.03.2014 otsusega nr 15)

Erikomisjon moodustada neljaliikmelisena ning kinnitada komisjoni koosseis ametikohtade alusel järgmiselt:

1) Türi Vallavolikogu esimees;

2) Türi Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimees;

3) Türi vallavanem;

4) Türi Vallavalitsuse kui ametiasutuse sisekontrolör.

Erikomisjoni töövorm on koosolek. Erikomisjoni koosolek tuleb deklaratsioonide kontrollimiseks kokku kutsuda vähemalt üks kord aastas hiljemalt kolme nädala jooksul pärast 31. maid. Erikomisjoni koosolek kutsutakse kokku vajadusel, kui erikomisjonile on edastatud info korruptsioonivastase seadusega sätestatud nõuete rikkumisest. Sellisel juhul kutsutakse komisjoni koosolek kokku 10 tööpäeva jooksul ajast, mil komisjonile edastati informatsioon korruptsioonikahtlusest või korruptsioonivastase seaduse rikkumisest.