« Tagasi

Dokumendiregistri sisujuht

Lähtudes avaliku teabe seaduse § 12 lõikest 1 (dokumendiregistris registreeritakse asutusele

saabunud ja asutusest väljasaadetud dokumendid, asutuses koostatud õigusaktid ning asutuse

sõlmitud lepingud) ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 23 lõikes 5, § 31 lõikes 1 ning

§ 51 lõigetes 6 ja 7 sätestatust (valla omavalitsusorganite õigusaktid, istungite ja koosolekute

protokollid peavad olema igaühele kättesaadavad) on Türi Vallavalitsuse dokumendiregistri

avalikus vaates (edaspidi dokumendiregistris) võimalus saada informatsiooni järgmiste

dokumentide kohta:

1) Türi Vallavalitsusse kui ametiasutusse (edaspidi ametiasutus) saabunud ja ametiasutusest

välja saadetud dokumendid (sh perioodil 2007 – 2012 eraldi dokumendipuus välja toodud

teabenõue (vt kasutusjuhend) ning andmed avalike koosolekute registreerimisest);

2) Türi valla õigusaktid (Türi Vallavolikogu ja Türi Vallavalitsuse määrused, Türi

Vallavolikogu otsused, Türi Vallavalitsuse korraldused, Türi vallavanema käskkirjad, Türi

Vallavolikogu esimehe käskkirjad, ametiasutuse ametnike ja muude haldusorganite haldusaktid);

3) Türi vallaga ametiasutuse kaudu sõlmitud lepingud;

4) Türi Vallavolikogu ja Türi Vallavalitsuse istungite protokollid;

5) Türi Vallavolikogu eestseisuse koosolekute protokollid;

6) Türi Vallavalitsuse ja Türi Vallavolikogu alaliste ja ajutiste komisjonide koosolekute

protokollid;

7) andmed sisekontrolli lõpparuannete kohta;

8) Türi Vallavolikogu istungi ettevalmistamisega seotud materjalid (päevakord ja eelnõud).

Dokumendiregistrist on leitavad dokumentide andmed ning osaliselt dokumendid alates

1. jaanuarist 2007 (alates elektroonilise dokumendihaldussüsteemi WebDesktop kasutusele

võtmisest). Türi Vallavalitsus kui ametiasutus alustas tegevust pärast kohalike omavalitsuste

ühinemist 1. jaanuarist 2006 ning 2006. aastal koostatud ja saadud dokumente on asutusest

võimalik saada teabenõude korras.

Lähtuvalt dokumendiliigist on dokumendiregistris nähtavad avaliku teabe seaduse § 12 lõigetes 3

ja 4 ning Vabariigi Valitsuse 26. veebruari 2001 määruse nr 80 „Asjaajamiskorra ühtsed alused"

§-des 25-27 märgitud andmed (dokumendi metaandmed). Dokument ise ei ole üldjuhul

dokumendiregistri kaudu avalikustatud, v.a kui dokumendi avalikustamise kohustus ei tulene

seadusest või selle alusel antud õigusaktist

Dokumendiregistri kaudu dokumentide avalikustamine

Dokumendiregistri kaudu on avalikustatud dokumendid järgmiselt:

1) Türi Vallavolikogu ja Türi Vallavalitsuse õigusaktid (otsus, korraldus, määrus). Õigusaktid

on teabe osas, millel ei ole seaduse alusel juurdepääsupiirangut, dokumendiregistris

avalikustatud alates 1. jaanuarist 2008. Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-

dele 23 ja 31 avalikustatakse vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktid valla põhimääruses

sätestatud korras. Türi valla põhimääruse alusel avalikustati vallavolikogu ja vallavalitsuse

õigusaktid 1 . jaanuarini 2008 Türi Raamatukogus ning alates 1. jaanuarist 2008 jõustus kohustus

avalikustada otsused, korraldused ja määrused ametiasutuse dokumendiregistri kaudu.

Türi Vallavolikogu määrused avalikustatakse 1. jaanuarist 2013 lähtuvalt Riigi Teataja

seadusele ja kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele Riigi Teatajas ning dokumendiregister

suunab lingi kaudu Riigi Teatajas avaldatud dokumendile. Seetõttu avalikustatakse määrus

dokumendiregistri kaudu selle registreerimisest alates väikese viivitusega, st alles siis, kui

määrus on Riigi Teatajas avalikustatud.

Määrused, mis olid perioodil 1. jaanuar 2008 kuni 31. detsember 2012 dokumendiregistri kaudu

avalikustatud, kuid mida ei ole kas enne 1. jaanuari 2013 määruse kehtetuks tunnistamise või

määruse Riigi Teatajas avaldatud tervikteksti kandmise tõttu eraldi õigusaktina Riigi Teatajas

avalikustatud, 1. jaanuarist 2013 dokumendiregistris avalikustatud ei ole.

Dokumendiregistri kaudu avalikustamata õigusaktidega on võimalik tutvuda ametiasutuses koha

peal või neid saada teabenõude korras;

3) Türi Vallavalitsuse ja Türi Vallavolikogu istungite protokollid ja vallavalitsuse ning

vallavolikogu alaliste ja ajutiste komisjonide protokollid.

Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 23 lõikele 2 ning § 51 lõikele 7 peavad

volikogu ja valitsuse istungite ning volikogu ja valitsuse komisjonide koosolekute protokollid

olema igaühele kättesaadavad valla linna põhimääruses sätestatud korras. Vastavalt Türi valla

põhimäärusele tagati 4. aprillini 2010 protokollide igaühele kättesaadavus ametiasutuse

kantseleis. Alates 5. aprillist 2010 jõustus Türi valla põhimääruse muudatus, mis kehtib seni,

ning vastavalt muudatusele peavad vallavolikogu ja vallavalitsuse istungite ja vallavolikogu ning

vallavalitsuse alaliste ja ajutiste komisjonide protokollid olema kättesaadavad ametiasutuse

kantseleis ning avalikustatud ametiasutuse dokumendiregistri kaudu.

5) dokumendiregistris alates 1. jaanuarist 2009 registreeritud ja asutuse

dokumendihaldussüsteemis sisalduvad elektroonilised dokumendid (asutusse saabunud ja

asutusest väljastatud dokumendid, lepingud), millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut.

Dokumendiregistris registreeritud dokumente, millele ei ole seadusega kehtestatud

avalikustamise

kohustust, on võimalik seadustega sätestatud alustel ja korras saada teabenõude korras.

Dokumendiregistri kaudu avalikustatud dokumendid võivad sisaldada teavet, millele on seaduses

sätestatud alustel kehtestatud juurdepääsupiirang. Sellisel juhul on dokumendid avalikustatud

ainult sellises osas, millele juurdepääsupiirang ei kehti.

Kokkuvõte:

1. Avaliku teabe seadusest tulenevalt on dokumendiregistrist leitavad 1. jaanuarist 2007

ametiasutusse saabunud või ametiasutuses loodud dokumentide registreerimisandmed.

2. Dokumendiregistri kaudu on dokumendid avalikustatud järgmiselt:

1. jaanuarist 2008 Türi Vallavolikogu ja Türi Vallavalitsuse õigusaktid (määrused, korraldused,

otsused), v.a teave, millele on kehtestatud juurdepääsupiirang;

1. jaanuarist 2009 ametiasutuses registreeritud ja ametiasutuse dokumendihaldussüsteemis

sisalduvad elektroonilised dokumendid (asutusse saabunud ja asutusest väljastatud

dokumendid, lepingud), millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut;

5. aprillist 2010 Türi Vallavolikogu ja Türi Vallavalitsuse istungite ning Türi Vallavolikogu ja

Türi Vallavalitsuse alaliste ja ajutiste komisjonide protokollid, v.a teave, millele on kehtestatud

juurdepääsupiirang;