2017/2018 õppeaastal on Türi vallas 8 haridusasutust - Laupa Kool, Retla-Kabala Kool tegevuskohtadega nii Oisus kui Kabalas (liidetud lasteaiaga), Türi Põhikool, Käru Põhikool (liidetud lasteaiaga), Väätsa Põhikool, Türi Toimetulekukool, Türi Ühisgümnaasium ja Väätsa lasteaed, ja Türi lasteaed, mille õppehooned asuvad Lokutal, kesklinnas ja Türi-Allikul.
 
Türi Toimetulekukool on üldhariduskool, mis loob võimalused põhihariduse omandamiseks ja koolikohustuse täitmiseks intellektipuudega õpilastele, kes nõustamiskomisjoni soovitusel ja vanema nõusolekul õpivad toimetuleku- või hooldusõppes.
 
Lisaks on Türil oma Spordikool ja muusikakool. Türi Muusikakool on huvikoolina tegutsev muusikakool, mille tegevuse eesmärk on anda huvihariduse raamõppekavast lähtuvalt muusikalist põhiharidust ja valmistada õppureid ette professionaalse muusikahariduse õppeks. Kooli õppekavad on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis.
 
Türi vallas tegutseb kaks noortekeskust (Türi ja Väätsa).
 
Noortekeskused on Türi Vallavalitsuse hallatavad asutused, mille põhiülesandeks on noorsootöö korraldamine kogu Türi vallas. Türi Noortekeskus korraldab lisaks Türi linnas asuvale noortekeskusele noorsootööd ka Oisu, Kabala ja Käru noortetoas, kasutab mobiilse noorsootöö võimalusi ning tegeleb erinevate tegevuste pakkumisega ja noorsootöö juhtimisega kogu vallas.
 
MTÜ Türi Avatud Noortekeskus ja MTÜ Türi Lastekaitse Ühing on Türi valla koostööpartnerid ja aitavad ellu viia erinevaid noortele suunatud projekte.
 

Kontaktid

Teenistuskoht

Nimi

Kontaktid

Haridus ja eriala

Osakonna juhataja

Ametijuhend

Triin Pärna

384 8233; 512 5423
Triin.Parna@tyri.ee

kõrgharidus

Haridusspetsialist

Ametijuhend

Anne Viljat

384 8230, 512 1815
Anne.Viljat@tyri.ee

kõrgharidus
filoloog, eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Terviseedenduse

spetsialist
Ametijuhend

Martin Kaschan

384 8271; 5502 206
Martin.Kaschan@tyri.ee

rakenduslik kõrgharidus,
ettevõtlus  ja projektijuhtimine