8.01.18
Küla- või alevikuvanem (edaspidi külavanem) on külaelanike ja nende ühiste huvide esindaja, kes juhindub oma tegevuses küla ühistest seisukohtadest ja külas väljakujunenud tavadest ning Türi valla ja küla arengukavast ning kehtivatest õigusaktidest.

Olukordades, kus tegevus ei ole reguleeritud kehtivate õigusaktidega, tegutseb külavanem üldinimlikest seisukohtadest ning headest tavadest lähtudes.

Külavanem valitakse täisealiste külaelanike hulgast.

Külavanem on usaldusamet, mitte töökoht.

Külavanem on aruandekohustuslik külaelanike üldkoosoleku ees.

Ühe külavanema võib valida ka mitme naaberküla peale.

Sihtotstarbeline toetus makstakse juriidilisele isikule (kohalikule külaseltsile). Selleks esitab külaselts koostöös külavanemaga Türi Vallavalitsusele kaks korda aastas (hiljemalt 1. juuniks ja 1. detsembriks) vormikohase taotluse.  Taotlusele lisatakse aruanne külavanema tegevuse kohta perioodil, mille kohta toetuse taotlus on esitatud.

TAOTLUSE VORM (.pdf), (.rtf),  (e-vorm, nõuab digiallkirjastamist)

 

Info:

 

Alus: Türi valla küla- või alevikuvanema statuut ja küla- või alevikuvanema tööga seotud otseste kulude kompenseerimise kord