19.04.17

Uuendused majandustegevusregistris

Alates 1. juulist 2014 on aadressil mtr.mkm.ee kasutusel uuenenud majandustegevuse register (MTR). Uuendused on seotud 1. juulist 2014 kehtima hakanud majandustegevuse seadustiku üldosa seadusega (MsüS).

Kui siiani tuli ettevõtjatel oma registriandmeid igal aastal 15. aprilliks kinnitada, siis edaspidi on see seotud majandusaasta aruande või tuludeklaratsiooni esitamisega.

MsüS jaotab majandustegevuse tegevusalad kolmeks:

1) Teatamiskohustusega tegevusalad – ettevõtja peab neil aladel tegutsemise korral sellest registripidajale teatama, kuid kande puudumine registris ei tähenda keeldu majandustegevusega alustada ning majandustegevuse nõuete täitmist eelnevalt ei kontrollita.
2) Loakohustusega tegevusalad – neil aladel tegutsemiseks tuleb eelnevalt taotleda ja saada luba majandushaldusasutuselt. Ettevõtja suhtes teostatakse eelkontrolli nii tema isiku kui tema majandustegevuse sisulise vastavuse üle kehtivatele nõuetele.
3) Vaba majandustegevusega tegevusalad – majandustegevuse alustamiseks pole eriseadusega ettevõtjale pandud majandustegevusteate esitamise või loakohustust.

MTR-i ei pea enam registreerima järgmisi tegevusalasid:

- ehituse valdkonnas ehitusjuhtimine, energiaauditi tegemine ja energiamärgise väljastamine

- kaubanduse valdkonnas teenindus, kaubanduse korraldamine

- jae- ja hulgikaubandusel ning toitlustamisel esitatakse majandustegevusteade vaid alkoholi- ja tubakamüügi korral. Muid toidu- ja tööstuskaupu (näiteks sõidukite, rõivaste, jalanõude müük) ei pea enam MTR-s registreerima

- majutusteenus, v.a alkoholi- ja tubakamüügil, mille puhul tuleb esitada jaekaubanduse majandustegevusteade

- kaevandamise valdkond

 

Majandustegevusteated tuleb esitada:

1) Jaekaubanduses, kui kaubeldakse alkohoolsete jookide ja tubakatoodetega.
2) Hulgikaubanduses, kui kaubeldakse alkohoolsete jookide (alkoholiseadus), tubakatoodete (tubakaseadus), hambavalgendustoodete (rahvatervise seadus) ja biotsiididega (biotsiidiseadus).
3) Toitlustamisel, kui müüakse ka alkohoolseid jooke ja tubakatooteid. Samuti kehtib toiduseadusest tulenev teavitamise ja tunnustamise kohustus.
4) Majutusteenuse osutamisel, kui pakutakse majutusruumis või vastuvõturuumis alkoholi (esitatakse toitlustamise majandustegevuseteade alkoholi müügi kohta).

Ettevõtja saab kõiki tegevuslube taotleda ja majandustegevusteateid esitada MTR-ile ise teabevärava eesti.ee kaudu ja riigilõivu selle eest enam tasuda ei tule. Loa taotlemist ja majandustegevuseteadete esitamist abistavad juhendid on kättesaadavad samas kohas.

Kohalikud omavalitsused majandustegevusteateid enam ei menetle.

KOV-i pädevusse jääb alles ühistranspordiseaduse alusel taksoveo lubade väljastamine ja taksoveo sõidukikaartide väljastamine, kuna need on oma olemuselt tegevusload ja nende menetlustoimingute tegemise eest tuleb ettevõtjal tasuda riigilõiv ning need load kantakse MTR-i.

Eriseadustes sätestatud majandustegevusteate esitamise kohustust, samuti tegevusloa taotlusi on võimalik esitada ka notari kaudu, mille eest on vaja maksta tasu vastavalt notari tasu seadusele.

Sisuliste küsimuste puhul pöörduda teabeväravasse eesti.ee, mis pakub ka tugiteenust aadressil help@ria.ee ning kasutajatugi edastab ettevõtjate konkreetset tegevusala puudutavad küsimused vastamiseks pädevale majandushaldusasutusele. Lisaks on maakondlikud arenduskeskused valmis nõustama ja juhendama ettevõtjaid tegevuslubade ja teatamiskohustuste täitmisel tasuta (või notarid tasu eest).

 Kokkuvõttes kujuneb uue MsüS ellurakendumisel olukord, kus:

Piirkonna ettevõtjatel tekib kohustus täiselektroonseks asjaajamiseks