Hajaasustuse programm 2018

Hajaasustuse programmi taotlusvoor oli avatud 9. aprillist kuni 11. juunini 2018

1. märtsil jõustus Riigi Teatajas avaldatud riigihalduse ministri 22.02.2018 määrus nr 14 „Hajaasustuse programm", mille alusel viiakse 2018. aastal ellu hajaasustuse programm.

Riigihalduse minister Jaak Aab kinnitas 2018. aasta hajaasustuse programmi taotlusvooru avamise tähtpäevaks 9. aprilli 2018 ning taotluste esitamise tähtpäevaks 11. juuni 2018. a.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.

Maksimaalne toetus programmist on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33% projekti abikõlblikest kuludest. Toetuse eraldamise aluseks on põhjendatud ja projekti eesmärkide saavutamist tagav eelarve. Kui majapidamine on saanud toetust eelnevatest hajaasustuse programmidest, siis arvestatakse saadud toetus uuest võimalikust toetusest maha. Iga valdkonna (joogivesi, kanalisatsioon, juurdepääsuteed ja elekter) jaoks on võimalik programmist toetust saada üks kord kuue kalendriaasta jooksul.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes elavad alaliselt  toetust taotlevas majapidamises hiljemalt rahvastikuregistri andmete kohaselt 1. jaanuarist 2018.

Toetatakse investeeringuid majapidamistesse, mille omanikuks on taotleja, tema lähisugulane või hõimlane. Kui taotleja on majapidamise valdaja, siis on tal õigus saada toetust tingimusel, et valduse kasutamise aluseks on kirjalik leping, mis kehtib vähemalt 3 aastat alates taotlemise esitamise päevast.  

Töid on lubatud alustada pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veeanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.

Info:
Janelle Leenurm
ehitus- ja keskkonnaspetsialist
384 8279, 522 7326 Janelle.Leenurm@tyri.ee.

 

Taotluse vorm

Kanalisatsioonisüsteemi valdkonna projekti tegevuste kirjeldus

Veesüsteemi valdkonna tegevuste kirjeldus

Autonoomsete elektrisüsteemi valdkonna projekti tegevuste kirjeldus

Juurdepääsutee valdkonna projekti tegevuste kirjeldus

Projekti eelarve

TOETUSE SAAJAD 2018

ARUANDE VORM