artikkel- KOV valimise aasta

12.08.21

2017. aastal kolme omavalitsuse – Türi valla, Käru valla ja Väätsa valla - ühinemise tulemusel moodustunud Türi valla esimese volikogu volitused hakkavad lõppema. Uue volikogu valimised toimuvad 17. oktoobril 2021.

Hääletamis- ja kandideerimisõigus

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimisel saab hääletada ehk valida Eesti kodanik ja Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik ning Eestis püsivalt elav välismaalane, kes elab Eestis pikaajalise elamisloa või alalise elamisõiguse alusel. Hääletamiseks peab isik olema valimise päevaks (17. oktoobriks 2021) saanud vähemalt 16-aastaseks ning ta peab olema kantud valijate nimekirja, mis tähendab, et tal peab olema rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadress. Türi Vallavolikogu saab valida hääletamisõiguslik isik, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on 17. septembri 2021 seisuga Türi vallas.

Hääletada ei saa isik, kes on kohtumäärusega valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud, ning isik, kes on süüdi mõistetud kuriteos ning kannab vanglakaristust.

Hääletamisõigust ei saa edasi volitada.

Türi Vallavolikogusse saab kandideerida Eesti kodanik ja Euroopa Liidu kodanik, kes on hiljemalt 7. septembril 2021 on saanud 18-aastaseks ja kelle elukoht 1. augusti 2021 seisuga rahvastikuregistri andmetel on Türi vallas. Volikogu liikmeks ei või kandideerida tegevväelane ega isik, kes on kohtu poolt süüdi mõistetud kuriteos ja kannab vanglakaristust.

Hääletamise korraldamises on muudatused

Muutub hääletamise aeg

Hääletada saab kogu nädala ehk kõikidel nädalapäevadel enne valimispäeva. Valimisnädal koosneb kuuest eelhääletamise päevast (11.-16. oktoober) ning lõpeb pühapäeval (17. oktoobril 2021) ehk valimispäeval. Eelhääletamise perioodil (11.-16. oktoober) on võimalik hääletada ka elektrooniliselt.

Valijate nimekirjad on elektroonilised

Valimise korraldus muutub senisest enam paberivabaks ning valijate nimekiri on nüüd elektrooniline.  Valijate nimekirja koostab Siseministeerium 17. septembri 2021 seisuga. Valijate nimekirja kandmiseks peab hääleõiguslikul isikul olema rahvastikuregistris elukoha aadressiandmed.  Kui hääletamisõigusega isik muudab oma elukohta ning asub elama teise valda või linna, siis pärast 17. septembrit 2021 tehtud elukohamuudatust valijate nimekirjas arvesse ei võeta ning valija saab hääletada selles omavalitsusüksuses, mille aadress oli märgitud rahvastikuregistrisse 17. septembri 2021 seisuga.

Kui isikul elukoha aadress registris puudub, saab ta esitada rahvastikuregistrile elukohateate. Elukohateate saab esitada kirjalikult või elektrooniliselt.

Valija ei ole seotud valimisjaoskonnaga

Elektrooniline valijate nimekiri võimaldab kõikidel jaoskonnakomisjonidel kasutada ühte valijate nimekirja, mistõttu ei ole valija valimisringkonnas enam seotud konkreetse valimisjaoskonnaga. Eeldusel, et Türi valla haldusterritoorium on üks valimisringkond, võib Türi valla hääleõiguslik isik hääletada ükskõik millises Türi valla valimisjaoskonnas.

Valimisjaoskonnad

Türi valla haldusterritooriumil moodustatakse 5 valimisjaoskonda. Hääletamisruumide asukohad on järgmistel aadressidel:

1) jaoskond nr 1, asukoht Türi kultuurikeskus (Hariduse tänav 1, Türi linn);

2) jaoskond nr 2, asukoht Türi ühisgümnaasium (Tolli tänav 62, Türi linn);

3) jaoskond nr 3, asukoht 15. oktoobril 2021 Kabala rahvamajas (Sauna tänav 2, Kabala küla) ning 16.- ja 17. oktoobril 2021 Oisu rahvamajas (Estonia puiestee 1, Oisu alevik);

4) jaoskond nr 4, asukoht Käru põhikoolis (Aia tänav 20, Käru alevik);

5) jaoskond nr 5, asukoht Väätsa põhikoolis (Kooli tänav 1, Väätsa alevik).

Valimisjaoskonnas nr 1 (Türi kultuurikeskuses) saab hääletada kogu valimisnädala (11.-17.10.2021). Selles jaoskonnas saavad hääletada ka isikud, kes ei ela Türi vallas ehk toimub väljaspool elukohta hääletamine. Jaoskond nr 1 korraldab ka asukohas, sh hooldekodudes hääletamist.

Teistes valimisjaoskondades saab hääletada valimisnädala reedel, laupäeval ja pühapäeval (15.‑17.10.2021).

Eelhääletamise päevadel (11.-16.10) toimub hääletamine kell 12.00-20.00, valimispäeval (17.10) toimub hääletamine kell 9.00-20.00

Kodus hääletamine

Kodus hääletamine toimub nüüd kolmel päeval, s.o reedel, laupäeval ja pühapäeval (15.-17.10)  kell 9.00-20.00 valija eluruumis. Kodus hääletamist saab taotleda, kui valija mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada valimisjaoskonna hääletamisruumis. Kodus hääletamise korraldamiseks tuleb jaoskonnakomisjonile esitada taotlus, milles märgitakse valija nimi, isikukood, aadress, sidevahendi numbrid ja kodus hääletamise põhjus. Taotlusi saab esitada valimispäeva, s.o 17.10 kella 14.00ni.

Reedel ja laupäeval (15.10 ja 16.10) kell 12.00-20.00 ning pühapäeval (17.10) kell 9.00-14.00 võib taotluse esitada ka telefoni teel.  

Kodus hääletamist korraldab jaoskonna nr 2 hääletamiskomisjon.

Valimiste teabeleht

Alates 2021. aastast ei saadeta valijale enam valijakaarti. Enne valimisi saadetakse valijale tema rahvastikuregistrijärgsele elukoha aadressile valimiste teabeleht. Valimiste teabeleht on vaid informatiivse sisuga, seda ei ole vaja valimisjaoskonda kaasa võtta. Valimiste teabelehel on andmed hääletamisõiguse tingimuste kohta ja hääletamisvõimaluste kohta asjaomases vallas või linnas. 

Isikule, kes on eesti.ee keskkonnas oma ametliku e-posti aadressi edasi suunanud, saadetakse elektrooniline valimiste teabeleht.

Valimiste teabeleht saadetakse riigiportaalis määratud elektronposti aadressile. Paberil valimiste teabelehte elektroonilise valimiste teabelehe saanud valijale ei saadeta.

Teave valimiste korraldamise kohta on avaldatud ka riigi valimisteenuste veebilehel  www.valimised.ee.  

artikkel -  Volikogu valimistega seotud toimingud algavad

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 17. oktoobril 2021.

Kandidaatide registreerimine algab 18. augustil 2021 ja lõpeb 7. septembril 2021 kell 18.00. Vigade parandamine kandidaatide dokumentides lõpeb 9. septembril kell 18.00

Kandideerimisdokumendid tuleb esitada valla valimiskomisjonile.

https://www.tyri.ee/turi-valla-valimiskomisjon

https://www.valimised.ee/et/kohalikud-valimised-2021/kandideerimine-2021-aasta-kohaliku-omavalitsuse-volikogu-valimistel

Valla valimiskomisjoni asukoht on Türi vallamajas, aadress Hariduse tn 3, Türi linn, Türi vald, Järva maakond, 72213 (vallasekretäri kabinet, II korrus, kabinet nr 205).

Valimiskomisjon töötab 18. augustist 15. septembrini  tööpäevadel kell (v.a 7. ja 9. septembril 2021) järgmiselt:

esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval ja neljapäeval kell 9.00-13.00 ja 14.00-17.00

ning reedel kell 9.00 -14.00.

7. ja 9. septembril 2021 töötab valla valimiskomisjon kell 9.00-13.00 ja 14.00-18.00.

Dokumente võib elektrooniliselt saata e-postidele vallavalitsus@tyri.ee või Lii.Laanemets@tyri.ee

Volikogu valimistel on kasutusel ka uus volikogu valimiste infosüsteem (VIS), mille kaudu on erakonda või valimisliitu esindaval isikul võimalus samuti kandideerimisdokumente esitada.

Riigi valimisteenistus korraldab VISi tutvustamiseks 16. augustil 2021 koolituse. Isikud, kes soovivad kandideerimisdokumente esitada VISi kaudu ning vastaval koolitusel osaleda, palun võtta ühendust e-postil helena.stepanova@valimised.ee.