Ehitus- ja planeeringuvaldkonna taotlused

« Tagasi

Kaevetööde taotlus ja kooskõlastusleht

  • Kaevetöö - sügavamal kui 30 cm pinnases mehhaniseeritud seadmega tehtav töö või pinnase planeerimise käigus maapinna kõrguse muutmine üle 30 cm.
  • Kaevetööd võib teha ainult juhul, kui selleks on olemas kaeveluba.
  •  Ehitusluba või kirjalikku nõusolekut eeldavate ehitiste ehitamisega seotud kaevetöö korral peab enne kaeveloa taotlemist olema ehitusseaduse alusel väljastatud ehitusluba või kirjalik nõusolek. Ehitamisega seotud kaevetöid tohib teha vastavalt ehitusprojektile.
  • Kaeveloa taotleb kaevamisest huvitatud isik või kaevetöö tegija.

Kaeveloa taotlemisel esitab loa taotleja loa andjale
1) vormikohase kaeveloa taotluse (vt Türi valla kaevetööde taotlus ja kooskõlastusleht);
2) ehitusprojekti, kui kaeveluba taotletakse seoses ehitamisega, mille puhul ehitusprojekt on nõutav. Ehitusprojekt tagastatakse kaeveloa väljastamisel või selle väljastamisest keeldumisel;
3) kaeveala asendiplaani, millel on tähistatud kavandatava kaeviku asukoht;
4) kaevetöö korraldamise ajagraafiku, kui kaevetöö eeldatav kestus on rohkem kui 3 (kolm) ööpäeva või toimub avalikult kasutataval teel;
5) teeseaduses või selle alusel antud õigusaktides sätestatud nõuetele vastavad load, kooskõlastused ja liikluse ümberkorraldamise skeemi teel või selle kaitsevööndis kaevetöö tegemiseks.

Türi valla kaevetööde TAOTLUS ja kooskõlastusleht (.rtf) , (.pdf)

Alus: Türi valla kaevetööde eeskiri

Info:
Janelle Leenurm
ehitus- ja keskkonnaspetsialist
384 8279, 522 7326
Janelle.Leenurm@tyri.ee