Ehitus- ja planeeringuvaldkond

« Tagasi

Planeeringu koostamise algatamise ettepanek

Iga isik võib teha kohalikule omavalitsusele ettepaneku algatada mingi maa-ala detailplaneeringu koostamine. Türi vallas esitatakse vastav ettepanek Türi vallavalitsusele. Ettepanek esitatakse kirjalikult, milles sisalduvad:

  • ettepaneku esitaja andmed;
  • selle maa-ala andmed, millele soovitakse algatada detailplaneeringu koostamine;
  • sisu ja eesmärgid, mida soovitakse detailplaneeringuga saavutada.

Ettepaneku kohustuslikuks lisaks on  vähemalt skemaatiline joonis, millelt on selgesti aru saada, mida soovitakse planeeringuga saavutada, sealhulgas:

  • hoonete ja rajatiste soovitavad asukohad ja mahud krundil, kusjuures on oluline, et oleks arvestatud reaalsete proportsioonidega;
  • juurdepääs(ud) krundile (asukohad, vajalik laius) avalikult kasutatavalt teelt;
  • tehnovõrkude asukoht ja tehnilise lahenduse üldine iseloomustus (vesi, kanalisatsioon, sademevee ärajuhtimine, elektrivarustus, side, küte, välisvalgustus jms).

Planeeringu koostamise algatamise ettepanek (.pdf)(.rtf)

 

Info:
Ülle Surva
maakorraldusspetsialist

5340 6933
Ylle.Surva@tyri.ee