Türi valla aukodanik

Türi valla aukodaniku nimetus antakse füüsilisele isikule erilise austuse avaldusena Türi vallale osutatud väljapaistvate teenete eest.

Türi valla aukodanikuks nimetamisel antakse isikule Türi valla vapimärk ning isiku nimi ja teenete loetelu kantakse Türi valla auraamatusse.

 Ettepanekuid Türi valla aukodaniku nimetuse andmiseks võivad teha füüsilised ja juriidilised isikud, asutused ning vallavalitsus ja vallavolikogu. Ettepanekute esitamise lõpptähtpäeva igal aastal määrab ametiasutus ja teavitab sellest valla veebilehel.

Türi valla aukodaniku nimetuse andmise otsustab vallavolikogu ja vormistab selle otsusega. Türi valla aukodaniku teenete kirjeldus koos aukodanikuks nimetamise taotlusega säilitatakse vallavolikogu istungi vastava protokolli juures.

Aukodaniku nimetuse andmist tõendatakse aukodaniku tunnistusega, millele kirjutavad alla vallavolikogu esimees ja vallavanem. Aukodaniku tunnistuse vormi kehtestab vallavalitsus.

Üldjuhul antakse aukodaniku tunnistus ja Türi valla vapimärk aukodanikule 23. oktoobril, s.o Türi valla aastapäeval.

 

Aukodanikuks nimetamise TAOTLUS (.rtf),   (e-vorm, nõuab digiallkirjastamist).

 

Alus: Türi valla põhimäärus

 

« Tagasi

Tiiu Sadam

Türi vallale osutatud teenete eest on Türi Vallavolikogu 27.09.2018 otsusega nr 62 antud Türi valla aukodaniku nimetus koos Türi valla vapimärgiga nr 1 Tiiu Sadamale.

1951. a sündinud Tiiu Sadam on Türi linna ja valla koolides olnud suurepäraseks ja nõutud spetsialistiks juba üle 30 aasta: täpsemalt aastast 1981, mil ta Türile kolis. Ta on töötanud õpetajana, õppealajuhatajana, koolijuhina. Eelkõige (ja seda kogu aeg ka kõigi teiste ametite kõrvalt) aga logopeedina – väga otsitud ja hinnatud eriala esindajana.
 
Tiiu Sadam lõpetas Tartu Riikliku Ülikooli defektoloogia eriala 1976. aastal abikooli õpetaja ja logopeedi kvalifikatsiooniga.
 
Pedagoogitööd alustas ta Türil esmalt Türi Kesklinna Lasteaias logopeedilise rühma õpetajana. Järgmiseks töökohaks sai juba kool: hariduslike erivajadustega (HEV) laste õpetaja ja logopeedina jätkas ta Türi Keskkoolis.
 
Ajal, kui Tiiu oli kodus lapsehoolduspuhkusel, rajati Türile teinegi keskkool. 1991. aasta augustis asuski Tiiu tööle Türi Majandusgümnaasiumis logopeed-õpetajana. Ta töötas seal 2004. aasta juulini. Selle aja jooksul tuli tal mitmel korral täita õppealajuhataja kohuseid.
 
Järgmised üheksa aastat – august 2004 kuni juuni 2013 – möödusid Tiiul Türi Toimetulekukooli juhtides: tal tuli luua meeskond, kes igati suudaks aidata nii mõõduka, raske kui ka sügava intellektipuudega lapsi, samuti nõustada nende vanemaid. Kuid Tiiu õlul polnud üksnes kooli õppekasvatustöö korraldamine, vaid ka maja remondimured ja asutuse majandusliku külje eest hoolitsemine. Oma lõputu pühendumuse ja põhjalikkuse ning hea eestvedajana sai ta kõige sellega hakkama. Vastuseks pärimistele kuidas läheb, kõlas tema suust alati: toimetulekukool tuleb toime.
 
Toimetulekukooli juhi töö oli väga vastutusrikas, koormus oli suur. Augustis 2013 läks Tiiu tööle Kesk-Eesti Noorsootöö Keskusesse. Jätkuvalt tegelema talle tuttavate teemadega: laste kõneprobleemide väljaselgitamine ja vajadusel uuringutele suunamine, lastevanemate ja pedagoogide nõustamine logopeediliste ja eripedagoogiliste probleemide korral.
 
Tiiu on põhjalik, tööga süvitsi minev. Tegevuse killustatus Järvamaa eri koolide vahel polnud see, mis oleks pakkunud tööalast rahulolu. 2014. aasta augustis asus ta tööle Laupa Põhikooli: nüüd oli tal võimalik tegeleda väiksema hulga lastega, seda aga süvitsi ja tulemuslikumalt.
 
Tiiu tööülesanneteks Laupa koolis on HEV õpilaste õppe- ja kasvatustegevusele kaasaaitamine;
 
logopeedilist abi vajavate õpilaste väljaselgitamine; kõneravi rühmade moodustamine, neile tunniplaani ja töökavade koostamine; õppetöö läbiviimine nii individuaal- kui rühmatundidena. Lisaks lastevanemate ja õpetajate nõustamine, lapse arengu kohta tagasiside andmine.
 
Tiiu Sadam on suurepärane meeskonnamängija: koostöö on kindlasti üks tema tugevusi, koostöö kolleegidega pidev ja rahulik. Samas ei kõhkle Tiiu võtmast juhtimist-vedamist enda peale kui näeb, et asjad ei liigu või teised pole hetkel valmis sama palju panustama. Ta on väga hea ideede pakkuja, kaasamõtleja, nõuandja, mentor noorematele kolleegidele – tänu oma töökogemustele ja erinevatele ametitele-rollidele varasemates kollektiivides jagub tal kõigeks selleks ainest küllaga. Lisaks on Tiiu väga empaatiline. Ta on väga hea suhtlemisoskusega, hea pingetaluvusega, positiivse ellusuhtumisega inimene.
 
Tiiu Sadama töö ja tegevus pole piirdunud üksnes koolihoonetega. Tal on pikaaegne kogemus maakonna nõustamiskomisjoni töös, seda juba ka enne Järvamaale kolimist Viljandimaal.
 
Türi linnas ja vallas on ta vabatahtlikuna juba aastaid sage abiline mitmesuguste spordiürituste korraldamisel.
 
Hariduslike erivajadustega lapsi tuleb aasta aastalt tavakooli juurde. Tiiu Sadam on taolise spetsialisti ja kolleegina ükskõik missuguses koolis kulla hinnaga. Rääkimata sellest, et temasugune töötaja nakatab positiivse eeskujuga ka teisi ja mõjutab seeläbi töökultuuri.
 
Võib vaid ette kujutada, kui suur on nende hariduslike erivajadustega lastevanemate tänu, kelle lapsi on Tiiu Sadam oma pikkade tööaastate jooksul suutnud aidata.
 
Tiiu esitasid aukodaniku tiitlile Türi toimetulekukool eesotsas direktor Andres Tšumakoviga ja Laupa põhikool eesotsas direktor Kaarel Aluojaga.