Ehitus- ja planeeringuvaldkonna taotlused

« Tagasi

Planeeringu koostamise algatamise ettepanek

Iga isik võib teha kohalikule omavalitsusele ettepaneku algatada mingi maa-ala detailplaneeringu koostamine. Türi vallas esitatakse vastav ettepanek Türi vallavalitsusele. Ettepanek esitatakse kirjalikult (vt Planeeringu koostamise algatamise ettepanek), milles sisalduvad:

  • ettepaneku esitaja andmed;
  • selle maa-ala andmed, millele soovitakse algatada detailplaneeringu koostamine;
  • sisu ja eesmärgid, mida soovitakse detailplaneeringuga saavutada.

Ettepaneku kohustuslikuks lisaks on  vähemalt skemaatiline joonis, millelt on selgesti aru saada, mida soovitakse planeeringuga saavutada, sealhulgas:

  •  hoonete ja rajatiste soovitavad asukohad ja mahud krundil, kusjuures on oluline, et oleks arvestatud reaalsete proportsioonidega;
  • juurdepääs(ud) krundile (asukohad, vajalik laius) avalikult kasutatavalt teelt;
  • tehnovõrkude asukoht ja tehnilise lahenduse üldine iseloomustus (vesi, kanalisatsioon, sademevee ärajuhtimine, elektrivarustus, side, küte, välisvalgustus jms).

Planeeringu koostamise algatamise ettepanek (.pdf), (.rtf)

Info:
Marje Pärn
avaliku ruumi spetsialist (II korrus kabinet 205)
tel 384 8250, 5333 0476
e-post Marje.Parn@tyri.ee