Ehitus- ja planeeringuvaldkond

« Tagasi

Kaevetööde taotlus

Kaevetööde taotlus

Kaevetööde eeskirja kohaselt - kaevetöö on sügavamal kui 30 cm pinnases mehhaniseeritud seadmega tehtav töö või pinnase planeerimise käigus maapinna kõrguse muutmine üle 30 cm.

Kaevetööde eeskirja ei rakendata kalmistuseaduse alusel kalmistul kaevamisel ning juhul, kui kaevetöö kaasneb ehitamisega ehitusseadustiku tähenduses ja ehitamiseks on väljastatud ehitusluba või ehitusteatis.

Kaevetööde eeskirja kohaldatakse eraomandis oleval kinnisasjal kaevetööle vaid juhul, kui kinnisasjal asub avalikes huvides ehitis või ulatub kinnisasjale mõni seadusega sätestatud kaitsevöönd, millel kaevamiseks või pinnase ladustamiseks on vajalik ehitise omaniku luba või tuleb kaevetööga seotud tegevus mõne teise seaduse alusel eelnevalt kooskõlastada.

Kaeveloa taotlemine:

 • Enne kaeveloa taotlema hakkamist peab loa taotleja küsima ametiasutuselt teavet, milliste asutuste ja isikutega tuleb loa taotlus kooskõlastada.
 • Kirjalik taotlus kaeveloa saamiseks tuleb esitada vähemalt kaks nädalat enne planeeritava kaevetöö algust.

Taotluses märgitakse:

 • kaeveloa taotleja andmed (taotleja nimi; juriidilise isiku puhul ka esindaja nimi; füüsilise isiku isikukood või sünniaeg; juriidilise isiku puhul registrikood; füüsilise isiku või juriidilise isiku kontaktandmed);
 • kaeveala asukoha kirjeldus, sealhulgas aadress ja hõlmatud katastriüksuste numbrid;
 • kaevetöö eesmärk ning kaevetöö ulatuse ja mahu kirjeldus, vajadusel kaevise kasutamine;
 • kavandatav kaevetöö tähtaeg;
 • vajadusel selgitus kaevetöö käigus tekkivate jäätmete käitlemise kohta;
 • vajadus liikluskorralduse ajutiseks muutmiseks;
 • loa andja eelnevalt määratud isikute ja asutuste kooskõlastused ning nende määratud tingimused.

Taotlusele lisatakse:

 • kaeveala asendiplaan, millel on tähistatud kavandatava kaeviku asukoht;
 • vajadusel kaevetöö korraldamise ajagraafik;
 • vajadusel liikluse ümberkorraldamise skeem teel või selle kaitsevööndis kaevetöö tegemiseks;
 • kattega tee kaevamise korral kaeve ja tagasitäite lahenduse kirjeldus koos illustratiivsete skeemidega (asendiplaan, piki- ja põiklõiked jms), mis eelnevalt kooskõlastatakse ametiasutusega.

Kaeveloa TAOTLUSE näidisvorm (.rtf) e-VORM (nõuab digiallkirjastamist)

Alus: Türi valla kaevetööde eeskiri

Info:

Grete Kaljulaid
Ehitus- ja keskkonnaspetsialist
522 7326
Grete.Kaljulaid@tyri.ee