Haldusreform

12.06.17

HALDUSREFORMI KÄIGUST

1. Lähtudes riigis toimuvatest ettevalmistustest haldusreformi teostamiseks 2017. aasta kohalike omavalitsuste valimiste ajal (volikogude valimise aeg 15. oktoober 2017) ja haldusreformi seaduse eelnõus sätestatust, tegi Türi Vallavolikogu 28. jaanuaril 2016 otsusega nr 5 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise ja kohalike omavalitsusüksuste ühinemismenetluse algatamine ning ettepanek haldusterritoriaalse korralduse muutmise ja omavalitsusüksuste ühinemise läbirääkimiste alustamiseks", Imavere Vallavolikogule, Väätsa Vallavolikogule ning Käru Vallavolikogule ettepaneku alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks ning kohalike omavalitsusüksuste kui avalik-õiguslike juriidiliste isikute ühinemiseks.

Läbirääkimiste eesmärgiks oli kaaluda Järva maakonnas asuvate Imavere valla ja Väätsa valla ning Rapla maakonnas asuva Käru valla ühinemist Türi vallaga nii, et ühinevate omavalitsus- ja haldusüksuste baasil moodustatakse uus omavalitsus- ja haldusüksus.

2. Imavere Vallavolikogu otsustas 18. veebruari 2016 otsusega nr 9 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisest keeldumine" läbirääkimistega mitte jätkata.

3. Vastavalt Käru Vallavolikogu 23. veebruari 2016 otsusele nr 3 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamine ning läbirääkimiste alustamisest keeldumine" ja Väätsa Vallavolikogu 25. veebruari 2016 otsusele nr 10 „Omavalitsuste ühinemis-läbirääkimiste korraldamisega nõustumine" toimuvad läbirääkimised Türi valla, Käru valla ja Väätsa valla ühinemiseks.

4. 7. juunil 2016 võttis Riigikogu vastu haldusreformi seaduse, mis jõustus 1. juulil 2016.

Haldusreformi eesmärk on suurendada kohalike omavalitsusüksuste võimekust kvaliteetsete avalike teenuste pakkumisel, piirkondade arengueelduste kasutamisel, konkurentsivõime suurendamisel ja ühtlasema piirkondliku arengu tagamisel. Samuti suurendada omavalitsuse võimekust iseseisvalt korraldada ja juhtida kohalikku elu ning täita seadusest tulenevaid ülesandeid.

Riigi hinnangul tuleb haldusterritoriaalse korralduse muutmisel eelistada kohaliku omavalitsuse üksuste moodustamist, kus elab vähemalt 11 000 elanikku. Kohaliku omavalitsuse üksuse miinimumsuuruse kriteeriumiks on vähemalt 5000 elanikku.

Kohaliku omavalitsuse üksuse, mis ei vasta rahvastikuregistri andmete kohaselt omavalitsusüksuse miinimumsuuruse kriteeriumile ja ei ole haldusreformi seaduse jõustumisel algatanud läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks, volikogu  peab hiljemalt 2016. aasta 1. oktoobriks esitama naaberomavalitsusele ettepaneku ühinemiseläbirääkimiste alustamiseks.

Omavalitsusüksuste, mis ei vasta miinimumsuuruse kriteeriumile ja ei ole hiljemalt 1. jaanuariks 2017 esitanud dokumente haldusreformi käigus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks, suhtes algatab Vabariigi Valitsus hiljemalt 2017. aasta 15. veebruaril kohaliku omavalitsuse üksuste haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmise.

Vt riigiportaal haldusreformi kohta http://haldusreform.fin.ee/.

5. Arvestades haldusreformi seadusega sätestatut ning Käru valla ja Väätsa valla elanike arvu (mõlemas kohalikus omavalitsuses on elanikke vähem kui 5000), tegid Türi Vallavolikogu, Käru Vallavolikogu ja Väätsa Vallavolikogu koostööd uue omavalitsusüksuse, mis vastab riigi sätestatud kohaliku omavalitsuse suuruse eelistusele, moodustamiseks.

Vastavalt haldusreformi seaduse § 7 lõikele 1 ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse (ETHS) § 9 lõikele 7 ja § 7 lõikele 5 teeb haldusterritoriaalset korraldust taotlev volikogu Vabariigi Valitsusele taotluse (volikogu otsuse), millele tuleb lisada seletuskiri. Seletuskirjas tuleb vastavalt ETHS § 7 lõikele 5 käsitleda  järgmisi asjaolusid:

 1) ajaloolist põhjendatust;
 2) mõju elanike elutingimustele;
 3) elanike ühtekuuluvustunnet;
 4) mõju avalike teenuste osutamise kvaliteedile;
 5) mõju haldussuutlikkusele;
 6) mõju demograafilisele situatsioonile;
 7) mõju transpordi ja kommunikatsiooni korraldusele;
 8) mõju ettevõtluskeskkonnale;
 9) mõju hariduslikule olukorrale;
 10) omavalitsusüksuse organisatsiooniliselt ühtse teenusepiirkonnana toimimist.

Lähtudes eelmärgitud nõudest ning ETHS § 9 lõike 1 punktis 2 sätestatud läbirääkimiste läbipaistvuse ja avalikustamise nõudest, koostasid Türi valla, Käru valla ja Väätsa valla esindajad kohalike omavalitsuste ühinemist taotleva volikogu otsuse eelnõu ning sellele lisatava seletuskirja eelnõu.

6. Septembrikuus toimunud istungitel kiitsid ühinemisläbirääkimistes osalevate valdade volikogud nii ühinemislepingu eelnõu (sh selle lisad) kui ka omavalitsuste ühinemist taotletavale otsusele listava seletuskirja eelnõu avalikustamiseks heaks.

Vastavalt Türi Vallavolikogu 29. septembri 2016 otsusele nr 67 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks koostatud ühinemislepingu eelnõu ja haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks esitatava taotluse seletuskirja eelnõu heakskiitmine ning nimetatud dokumentide avalikkusele esitamise korraldamine" avalikustati ühinemiselepingu eelnõu ja selle lisad ning haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemiseks koostatud otsuse eelnõu ja sellele lisatava seletuskirja eelnõu Internteis Türi valla veebilehel alates 3. oktoobrist 2016.

Vastavalt ETHS-le pidi ühinemislepingu eelnõu koos lisadega olema avalikustatud vähemalt 3 nädalat. Dokumendid olid avalikustatud perioodil 3.10.-23.10. 2016.

Ühinemislepingu eelnõu ja haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlusele lisatava seletuskirja eelnõu kohta oli õigus esitada ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise viimane päev oli 24. oktoober 2016. Türi vallas eelnõude kohta märgitud tähtpäevaks ühtegi ettepanekut ei esitatud.

7. Vastavalt Türi Vallavalitsuse 11. oktoobri 2016 korraldusele nr 352 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise korraldamine" korraldati haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasnevalt elanike arvamuse väljaselgitamine. Salajane küsitlus korraldati Türi valla haldusterritooriumil järgmistes kohtades (küsitluspunktides) ja aegadel:

1) 8. novembril 2016 Oisu alevikus Türi Kultuurikeskuse Oisu rahvamajas (aadress Türi vald, Oisu alevik, Estonia puiestee 1) kell 10.00-18.00;

2) 13.  novembril 2016 Türi linnas Türi Kultuurikeskuse Türi kultuurimajas (aadress Türi vald, Türi linn,  Hariduse tänav 1) kell 9.00-17.00.

Elektroonilist küsitlust ei rakendatud.

Elanike arvamus selgitati välja Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud korras (Vabariigi Valitsuse 28. juuli 2016 määrus nr 87 „Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise ulatus ja kord", https://www.riigiteataja.ee/akt/129072016012).

Vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele moodustas vallavalitsus elanike arvamuse väljaselgitamiseks ajutise komisjoni järgmises koosseisus

1) Lii Laanemets - komisjoni esimees;
2) Krista Rohula - komisjoni aseesimees;
3) Katrin Keevend;
4) Laura Liblik;
5) Piret Taube.

Küsitluse tulemused pidi volikogu kinnitama 2 nädala jooksul küsitluse lõppemisest ja vaiete esitamise tähtaja möödumisest arvates.

8. 24. novembril 2016 kogunesid Türi Vallavolikogu, Väätsa Vallavolikogu ja Käru Vallavolikogu kolme omavalitsuse piiride ühinemise kohta Türi vallas Kolu külas Mardi-Jussi kinnisasjale ning samal ajal samas kohas toimusid kolme omavalitsusüksuse volikogude istungid. Volikogude päevakorrad olid sarnased.

Türi Vallavolikogu kinnitas 24. novembri 2016 otsusega nr 76 haldusreformi käigus Türi valla, Väätsa valla ja Käru valla ühinemiseks haldusterritoriaalse korralduse muutmise kohta elanike arvamuse väljaselgitamise tulemused.  13. novembri 2016 aasta seisuga oli hääletama õigustatud isikute nimekirjas 7989 isikut. Küsitluses osales 37 vähemalt 16aastast Türi vallas elavat hääletama õigustatud isikut (osalus 0,04%). Küsitluse tulemused:

1) Türi valla, Käru valla ja Väätsa valla ühinemise poolt 27 hääletanut;

2) Türi valla, Käru valla ja Väätsa valla ühinemise vastu 10 hääletanut.

Türi Vallavolikogu võttis 24. novembril 2016 19 poolthäälega (istungil osales 19 volikoguliiget) vastu otsuse nr 77 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine". Samasuguse otsuse võtsid vastu ka Väätsa Vallavolikogu ja Käru Vallavolikogu. Vastavalt otsustele taotlevad Türi Vallavolikogu, Väätsa Vallavolikogu ja Käru Vallavolikogu haldusreformi käigus Järva maakonnas ja Rapla maakonnas haldusterritoriaalse korralduse muutmist eesmärgil moodustada Türi valla (Järva maakonnas), Väätsa valla (Järva maakonnas) ja Käru valla (Rapla maakonnas) ühinemisel uus haldusüksus. Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasnevalt toimub Türi valla, Väätsa valla ja Käru valla kui avalik-õiguslike juriidiliste isikute ühinemine.

Moodustatava haldusüksuse ning uue haldusüksuse piirides tegutseva kohaliku omavalitsusüksuse kui avalik-õigusliku juriidilise isiku nimeks saab Türi vald. Uue omavalitsusüksuse moodustumisel ühinevad omavalitsusüksused - Türi vald, Väätsa vald ja Käru vald - lõpetavad tegevuse. Omavalitsused taotlevad, et moodustatav haldusüksus jääks Järva maakonna koosseisu

 Pärast haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemise otsuse vastuvõtmist kinnitasid kõik kolm vallavolikogu Türi valla, Väätsa valla ja Käru valla ühinemislepingu (Türi Vallavolikogu 24. novembri 2016 otsus nr 78). Ühinemisleping jõustub pärast 15. oktoobril 2017 toimuvate volikogude valimiste tulemuste väljakuulutamist.

Lisaks ühinemislepingu kinnitamisele sõlmisid Türi vald, Väätsa vald ja Käru vald ühinemisega seotud asjaolude ja dokumentide ettevalmistamiseks ka koostöölepingu (alus Türi Vallavolikogu 24. novembri 2016 otsus nr 79).

23. detsembril 2016 tegi  Vabariigi Valitsus otsuse Käru valla, Türi valla ja Väätsa valla osas haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks:

Käru valla, Türi valla ja Väätsa valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine


Rahandusministeeriumi haldusreformi veebileht

Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasenva elanike arvamuse väljaselgitamise ajutse komisjoni PROTOKOLL nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 ja nr 5

Haldusreformi käigus moodustuva kohaliku omavalitsuse üksuse - Türi valla - volikogu valimiseks valimisjaoskondade moodustamine

Türi Vallavolikogu valimiseks volikoguliikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine ning valimisringkonnas mandaatide arvu määramine (23.02.2017 otsus nr 12)

Haldusreformi ettevalmistamiseks Türi valla, Käru valla ja Väätsa valla esindajatest moodustatavasse ühinemist ettevalmistavasse komisjoni Türi valla esindajate nimetamine ning komisjoni koosseisu heakskiitmine (23.02.2017 otsus nr 11)

Türi Vallavolikogu 24. novembri 2016 otsus nr 79

Türi Vallavolikogu 24. novembri 2016 otsus nr 78 (ÜHINEMISLEPING)

Türi Vallavolikogu 24. novembri 2016 otsus nr 77 (Haldusterritorialse korralduse muutmise taotlemine)

Türi Vallavolikogu 24. novembri 2016 otsus nr 76

Türi Vallavalitsuse 11. oktoobri 2016 korraldus nr 352

Türi Vallavolikogu 29. septembri 2016 otsus nr 67

Väätsa Vallavolikogu 16. juuni 2016 otsus nr 38

Türi Vallavolikogu 26. mai 2016 otsus nr 38

Koeru Vallavolikogu 24. märtsi 2016 otsus nr 11

Väätsa Vallavolikogu 25. veebruari 2016 otsus nr 10

Käru Vallavolikogu 23. veebruari 2016 otsus nr 3

Imavere Vallavolikogu 18. veebruari 2016 otsus nr 9

Türi Vallavolikogu 28. jaanuari 2016 otsus nr 5