Huvitegevuses osalemise sõidukulu hüvitamise taotlus

Huvitegevuses osalemise toetamise liigid on:

1) huvitegevuses osalemisel tehtud sõidukulu (edaspidi sõidukulu) osaline hüvitamine;
2) teiste omavalitsuste huvikooli tegevuskulu katmises osalemine.

Kellel on õigus toetust taotleda?

Sõidukulu osalist hüvitamist on õigus taotleda Eesti rahvastikuregistri andmetel Türi vallas elava põhikooli ja gümnaasiumi alaealise õpilase seaduslikul esindajal või gümnaasiumi täisealisel õpilasel (edaspidi taotleja), kui õpilase

1) huvitegevuse toimumise koht asub vähemalt 3 km kaugusel õpilase elukohast ja
2) huvitegevuses osalemist on tõendanud ringijuht või treener.

Millal tuleb taotlus esitada?

Taotluse huvitegevuses osalemiseks tehtud sõidukulu osaliseks hüvitamiseks esitab taotleja Türi Vallavalitsusele kui ametiasutusele (edaspidi ametiasutus) järgmiselt:

1) septembris, oktoobris ja novembris tehtud kulu hüvitamiseks hiljemalt 15. detsembriks;
2) detsembris, jaanuaris ja veebruaris tehtud kulu hüvitamiseks hiljemalt 15. märtsiks;
3) märtsis, aprillis ja mais tehtud kulu hüvitamiseks hiljemalt 15. juuniks.

Millal hüvitatakse isikliku sõiduauto kasutamise kulu?

Kui õpilasel puudub võimalus sõita huviringi ja koju ühistranspordiga, hüvitatakse taotlejale isikliku sõidukiga huviringi ja koju sõiduks tehtud kulu arvestusega 0,30 eurot ühe kilomeetri kohta, kasutades kommertsliine, hüvitatakse kulu sõidupiletite alusel.

Hüvitatakse määruses märgitud ajaperioodil tehtud kulu, kuid mitte rohkem kui:

1) elades huviringi toimumise kohast 3–10 km kaugusel, 100 eurot taotluse kohta;
2) elades huviringi toimumise kohast 11–20 km kaugusel, 200 eurot taotluse kohta;
3) elades huviringi toimumise kohast enam kui 21 km kaugusel, 300 eurot taotluse kohta.

Sõidukulu hüvitamise taotlus (.rtf),  (.pdf)

 

Info:
Anne Viljat
haridusspetsialist
512 1815
Anne.Viljat@tyri.ee

Alus: Huvihariduse ja huvitegevuses osalemise toetamise kord