Kultuuri-, spordi- ja noorsootöö edendamise toetuse taotlemine

Nõuded taotlejale:

Toetust võivad taotleda mittetulundusühingud ja seltsingud, kes

  1. tegutsevad Türi valla haldusterritooriumil ning kes tegelevad Türi valla eri piirkondade elanikele ühistegevuse, kultuuri-, spordi- ja noorsootegevuste võimaluste pakkumisega;
  2. tegutsevad põhiliselt väljaspool Türi valda, kuid kelle tegevusest saavad Türi valla elanikud kasu.

Taotluse esitamine:

Taotlus esitatakse Türi Vallavalitsusele järgmistel tähtaegadel:
  1. järgmiseks eelarveaastaks tegevustoetuse saamiseks või järgneva aasta veebruarist juulini planeeritavate ühisürituste korraldamise toetamiseks üldjuhul jooksva eelarveaasta 1. detsembriks;
  2. jooksva aasta teiseks poolaastaks, augustist detsembrini, ja järgneva aasta jaanuariks planeeritud ürituste ja ühistegevuste korraldamise toetamiseks üldjuhul jooksva eelarveaasta 1. juuniks;
  3. projektitoetuse saamiseks erinevatest fondidest ja programmidest rahastatavatele projektidele jooksvalt.
Seltsingul tuleb taotlusele lisada koopia seltsingulepingust.
 

Tähtajaks esitatud taotlused vaatab tähtaja möödumisest arvates 2 nädala jooksul läbi taotluste menetlemise komisjon.

 

Otsuse toetuse eraldamiseks või mitteeraldamiseks teeb vallavalitsus.

Alus: Türi valla eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsootöö edendamiseks, kohaliku omaalgatuse toetamiseks ning elukeskkonna arendamiseks toetuste taotlemise ja kasutamise kord