Menetluses detailplaneeringud

« Tagasi

Lokuta küla, Ausi kinnisasja ja selle lähiala detailplaneering

ALGATAMINE

Türi Vallavalitsus algatas 1. märtsi 2016 korraldusega nr 91 detailplaneeringu koostamise Türi vallas Lokuta külas asuvale Ausi kinnisasjale ja sellega piirnevale alale. Planeeringuala ja detailplaneeringu mõjuala suurus kokku on ligikaudu 3,37 ha.

Detailplaneeringu eesmärk on kavandada Türi vallas Lokuta külas asuva Ausi kinnisasja osale kolm krunti ning määrata nende kruntide ehitusõigus, kruntide sihtotstarbeliseks kasutamiseks vajalikud tingimused ning kruntidest väljapoole jääva Ausi kinnisasja osa kasutamise tingimused.  Koostatav detailplaneering on kooskõlas Türi valla üldplaneeringuga.

Planeeringuala piirid ja täpsemad detailplaneeringu ülesanded on sätestatud Türi Vallavalitsuse 01.03.2016 korralduse nr 91 lisas "Detailplaneeringu lähteseisukohad".

Küsimusi, arvamusi, vastuväiteid või ettepanekuid planeeringu kohta saab esitada kirjalikult Türi Vallavalitsusele postiaadressil Kohtu tänav 2, Türi linn, Türi vald 72213 või e-posti aadressil vallavalitsus@tyri.ee.