Menetluses detailplaneeringud

« Tagasi

Lõõla küla, Suurfarmi kinnisasja detailplaneering

ALGATAMINE

Türi Vallavalitsus algatas 18. veebruari 2020 korraldusega nr 52 detailplaneeringu koostamise Türi vallas Lõõla külas asuvale Suurfarmi kinnisasjale. Planeeringuala suurus on 64,94 ha. Planeeringuala piirid ja täpsemad detailplaneeringu ülesanded on sätestatud eeltoodud korralduse lisas.

Detailplaneeringu eesmärk on laiendada kinnisasjal asuvat laudakompleksi ning rajada kinnisasjale biometaanijaam. Algatatava planeeringuga kavandatakse Suurfarmi kinnisasja jagamine kolmeks tootmismaa sihtotstarbega krundiks ning määratakse kruntidele ehitusõigused. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.

Sama korraldusega jättis Türi Vallavalitsus algatamata detailplaneeringu elluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH), kuna OÜ Hendrikson & Ko poolt koostatud KSH eelhinnangu (töö nr 3020/18) põhjal ei ole ette näha, et detailplaneeringu realiseerimisega võiks kaasneda oluline keskkonnamõju.

Küsimusi, arvamusi, vastuväiteid või ettepanekuid planeeringu kohta saab esitada kirjalikult Türi Vallavalitsusele postiaadressil Kohtu tänav 2, Türi linn, Türi vald 72213 või e-posti aadressil vallavalitsus@tyri.ee.