Kooskõlastus puurkaevu või -augu rajamiseks

Puurkaevu või -augu rajamiseks on nõutav ehitusseadustiku kohane ehitusluba. Enne ehitusloa taotlemist peab puurkaevu või puuraugu rajamist kavandav isik esitama Türi Vallavalitsusele nõuetekohase puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise taotluse.

Rajatava puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastab või keeldub selle kooskõlastamisest Türi Vallavalitsus 10 tööpäeva jooksul alates taotluse kättesaamisest. Otsus väljastatakse esitajale kirja teel või taotluses märgitud e-posti aadressile.

Puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamise taotluse vorm (.rtf)

Õigusaktid:

Ehitusseadustik 

Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- või kasutusteatise, puurimispäeviku, salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu või -augu ja salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu või -augu ja salvkaevu lammutamise teatise vormid

Info:

Grete Kaljulaid
Ehitus- ja keskkonnaspetsialist
522 7326
Grete.Kaljulaid@tyri.ee
(II korrus)