Spordi- ja kultuurivaldkonna taotlused

« Tagasi

Huvihariduses ja huvitegevuses osalemise toetamine

Huvitegevuses osalemise toetamise liigid on:

1) huvitegevuses osalemisel tehtud sõidukulu (edaspidi sõidukulu) osaline hüvitamine;
2) riigi, teise omavalitsuse või eraõigusliku huvikooli (edaspidi koos nimetatud huvikool) tegevuskulu katmises osalemine.

 

Kellel on õigus taotleda?
 Sõidukulu osalist hüvitamist on õigus taotleda Eesti rahvastikuregistri andmetel Türi vallas elava põhikooli ja gümnaasiumi alaealise õpilase seaduslikul esindajal või gümnaasiumi täisealisel õpilasel (edaspidi taotleja), kui õpilase

  1) huvitegevuse toimumise koht asub vähemalt 3 km kaugusel õpilase elukohast ja
  2) huvitegevuses osalemist on tõendanud huvitegevuse institutsiooni esindaja, ringijuht või treener.

Millal tuleb taotlus esitada?

  Taotluse huvitegevuses osalemiseks tehtud sõidukulu osaliseks hüvitamiseks esitab taotleja Türi Vallavalitsusele järgmiselt:
  1) septembris, oktoobris ja novembris tehtud kulu hüvitamiseks hiljemalt 15. detsembriks;
  2) detsembris, jaanuaris ja veebruaris tehtud kulu hüvitamiseks hiljemalt 15. märtsiks;
  3) märtsis, aprillis ja mais tehtud kulu hüvitamiseks hiljemalt 15. juuniks;
  4) juunis, juulis ja augustis tehtud kulu hüvitamiseks hiljemalt 15. septembriks.

Huvikooli tegevuskulu katmises osalemine

Türi vald osaleb Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud huvikooli tegevuse kulu katmises, kui huvikooli tegevusest võtab osa Eesti rahvastikuregistri andmetel Türi vallas elav õpilane, kelle igapäevane elukoht on samuti Türi vallas.

 Türi vald toetab õppuri huvihariduse omandamist ainult ühes huvikoolis ühel erialal, makstes 100% õppekohatasu (v.a lapsevanema kaetav osa) maksumusest huvikooli pidaja esitatud arvete alusel. Toetuse maksmine lõpetatakse õppuri huvikoolist lahkumisel.

Huvihariduses ja huvitegevuses osalemise toetamise kord

Sõidukulu hüvitamise taotlus  (.rtf),  (.pdf)

 

Info:
Eva Seera
terviseedenduse spetsialist
5884 8780
Eva.Seera@tyri.ee