Toimingupiirangute kohaldamata jätmine (KVS)

« Tagasi

Türi Vallavalitsuse korralduse „Volikogu valimisi korraldavate valimiskomisjonide liikmete tasustamise aluse“ menetluses toimingupiirangu osaliselt kohaldamata jätmine

Vallavanem Pipi-Liis Siemann koostas ja esitas Türi Vallavalitsuse 29. augusti 2017 istungile eelnõu, millega määratakse 2017. aastal kohaliku omavalitsuse volikogu valimiseks moodustatud valimisjaoskondade liikmete tasustamine.

Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele (KOKS) ja Türi valla põhimäärusele kontrollib õigusaktide õiguspärasust ning annab neile kooskõlastuse Türi vallasekretär. Türi vallasekretär korraldab vallavalitsuse istungi protokollimist ning KOKS § 55 lõike 3 alusel peab osalema vallavalitsuse istungitel. Vallasekretär ei ole vallavalitsuse liige, st ei osale otsustamisprotsessis (hääletamises), kuid osaleb istungitel sõnaõigusega. 

Türi Vallavolikogu 25. mai 2017 otsusega nr 34 „Türi valla valimiskomisjoni moodustamine" kinniti vallasekretär Lii Laanemets  Türi valla valimiskomisjoni koosseisu ning  Türi valla valimiskomisjoni 11. augusti 2017 otsusega nr 1 määrati ta Türi valla valimiskomisjoni esimeheks.

Vallavanema koostatud eelnõu, millega määratakse kõikide valla valimiskomisjonide liikmete tasustamise alused ja põhimõtted, tekkis Türi vallasekretär Lii Laanemetsal vallavanema koostatud eelnõu menetlemisel korruptsioonivastase seaduse (KVS) § 11 lõike 1 punkti 2 alusel toimingupiirang. 

KVS § 11 lõike 1 punktist 2 tulenevalt on ametiisikul keelatud teha toiminguid, kui ametiisik on teadlik tema endaga või temaga seotud isiku majanduslikust või muust huvist, mis võib mõjutada toimingut või otsust. KVS § 11 lõike 2 alusel on ametiisik kohustatud toimingupiirangust viivitamata teavitama oma vahetut juhti või ametiisiku ametisse nimetamise õigusega isikut või organit, kes teeb toimingu või otsuse ise või annab selle ülesande teisele ametiisikule.

Vallasekretäri suhtes on vahetu juht ning ametisse nimetamise õigusega isik vallavanem.

Lii Laanemets teavitas koheselt vallavanemat, et ei saa vallavanema koostatud eelnõu kooskõlastada ega eelnõu menetluses osaleda.

Vastavalt KOKS § 55 lõikele 5 võib valla- või linnasekretäri asendada vaid selline isik, kes vastab KOKS § 55 lõike 2 punktides 1-3 sätestatud valla- või linnasekretäri ametisse nimetamiseks esitatud tingimustele. Vastavatele tingimustele vastab Türi Vallavalitsuses ametiasutuse jurist, kelle avaliku võimu teostamise õigus on eelnõu menetluse ajal peatunud, ning vallasekretär abi, kes on samuti valimiskomisjoni liige (asendusliige) ja kellele kehtib eelnõu menetlemisel vallasekretäriga sarnaselt KVS § 11 lõike 1 punkti 2 alusel toimingupiirang. Rohkem vallasekretäri asendama õigustatud isikuid ametiasutuses ei ole.

Seega tekkis olukord, kus ametiisik, kes toimingupiirangu tõttu ei saa eelnõu menetluses osaleda,  ei ole võimalik asendada. 

KVS § 11 lõike 3 punkti 4 alusel ei kohaldata toimingupiirangut, kui ametiisiku asendamine ei ole võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu.

Samuti ei kohaldata toimingupiirangut KVS § 11 lõike 3 punkti 6 alusel, kui rutiinse otsuse või toimingu tegemisel korruptsioonioht puudub, sealhulgas kui ametiisik teeb toimingu omamata võimalust määrata selle asjaolusid.

Arvestades eelnõu menetlemisega tekkinud olukorda ja asjaolu, et vallasekretäri ei saa asendada, samuti asjaolu, et vallasekretär ei osale otsustusprotsessis, rakendati eelnõu menetlemisel vallasekretär Lii Laanemetsa suhtes tekkinud toimingupiirangut osaliselt. Vallasekretär ei teinud toiminguid, mis olid seotud eelnõu õiguspärasuse hindamise ja kooskõlastamisega, kuid ta jätkas eelnõu menetlemisel istungil osalemist ja istungi protokollimist. Samuti täitis vallasekretär KOKS § 31 lõikest 6  tulenevat nõuet  korraldusele alla kirjutada.