« Tagasi

Toetuste taotlemine kuni 22. jaanuarini

Endise Türi valla elanikele on harjumuspärane, et 1. detsembriks tuli mittetulundusühingutel ja seltsingutel esitada taotlused tegevustoetuste ning ürituste toetuse saamiseks. 1. detsembriks endise Türi valla taotlejad seda ka tegid.  Detsembrikuu volikogu võttis vastu toetuste taotlemise ja menetlemise korra, mis kehtib uues Türi vallas ning annab võimaluse eelkõige Käru ja Väätsa piirkonna mittetulundusühingutele ja seltsingutele toetuste taotlemiseks. Tegevustoetuse ning esimese poolaasta (veebruar-juuli) ürituste toetuse taotlemise tähtaeg on 22. jaanuar 2018.

Toetuse andmise eesmärk on laiendada Türi vallas kultuuri-, spordi- ja noorsootegevuse võimalusi, arendada kodanikualgatuslikku tegevust ning soodustada valla elanike koostööd. Toetust antakse
 1) tegevustoetusena mittetulundusühingutele taotleja igapäevase tegevuse korraldamiseks, kohaliku kogukonna tegevuseks vajaliku Türi vallas asuva hoone haldamisega seotud kulude eest tasumise toetamiseks, tegevuse tutvustamiseks ja mittetulundusühingu jätkusuutlikkuse tagamiseks;
 2) ühekordse toetusena mittetulundusühingutele ja seltsingutele kohalikule elanikkonnale suunatud või kohalike elanike korraldatavate ürituste ja ühistegevuste teostamiseks;
 3) projektitoetusena mittetulundusühingutele erinevatest fondidest ja programmidest rahastatavate projektide kaasfinantseerimiseks. 

Toetust võivad taotleda mittetulundusühingud ja seltsingud, kes
tegutsevad Türi valla haldusterritooriumil ning kes tegelevad Türi valla eri piirkondade elanikele ühistegevuse, kultuuri-, spordi- ja noorsootegevuste võimaluste pakkumisega või
tegutsevad põhiliselt väljaspool Türi valda, kuid kelle tegevusest saavad Türi valla elanikud kasu.

22.jaanuariks oodatakse tegevustoetuste taotlusi ning taotlusi üritusteks ja ühistegevusteks toetuse saamiseks.  Taotluste ja aruannete esitamiseks ei ole kindlaid vorminõudeid, külla aga on taotlejatele abiks soovituslikud vormid, mis on kättesaadavad Türi valla kodulehelt.

Taotlusi hindab komisjon, kes teeb ettepaneku vallavalitsusele kas taotluse rahuldamiseks, osaliseks rahuldamiseks või rahuldamata jätmiseks. Vallavalitsuse korralduse alusel makstakse toetus välja. Korraldusse, millega raha eraldatakse, märgitakse toetussumma, mille jaoks ja kellele raha eraldatakse ning samuti aruande esitamise tähtaeg.

Aruande esitamisel ei pea kuludokumente esitama kuni 150 eurose toetuse puhul. Küll aga on vallavalitsusel alati õigus neid kuludokumente vajadusel küsida. Suurema toetuse korral on kuludokumendid üks osa aruandest. Sisulise aruande esitamise kohustus jääb kõikidele toetuse saajatele.

 

Triin Pärna
Türi vallavalitsusse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja
384 8233
triin.parna@tyri.ee