« Tagasi

Halduskohus tunnistas Türi Vallavolikogu tegevuse õiguspäraseks

Foto: Rene Viljat

Tallinna halduskohus kinnitas, et Türi vald on Viljandi 13b maja suhtes otsustanud õigesti.

Eelmisel aastal korraldas Türi vald vallale kuuluva kinnisasja, mille aadress on Türi linn, Viljandi tänav 13b (endine kolledžihoone), võõrandamiseks kirjaliku eelläbirääkimistega pakkumismenetluse. Vastavalt Türi Vallavalitsuse kehtestatud korrale tuli hiljemalt 10. oktoobril 2017 kinnisasja võõrandamiseks esitada hinnapakkumine ning kinnisasja edasiseks kasutamiseks äriplaan ning analüüs, kuidas mõjutab kinnisasja kasutusele võtmine edaspidi Türi valla arengut.

Pakkumistingimustes määratud ajal esitas pakkumise ainult üks ettevõtja, s.o JÄÄTMEPROFF OÜ.

Türi Vallavolikogu otsustas 30. novembri 2017 otsusega nr 78 tunnistada pakkumise nurjunuks, sest ainukese pakkumise esitanud ettevõtja märkis oma pakkumises, et ei saa ärisaladuse tõttu äriplaani esitada ning volikogu hinnangul puudus pakkumises ka mõjuanalüüs Türi valla arengule.

JÄÄTMEPROFF OÜ esitas volikogu otsuse peale volikogule vaide. Volikogu menetles vaiet ning tegi 16. märtsil 2018 vaideotsuse (otsus nr 19), millega jättis JÄÄTMEPROFF OÜ vaide rahuldamata ning leidis, et volikogu tegi asjaolude hindamisel õiguspärase otsuse.

JÄÄTMEPROFF OÜ esitas volikogu vaideotsuse (otsus nr 19) ja otsuse nr 78 kehtetuks tunnistamiseks kaebuse Tallinna Halduskohtule.

Tallinna Halduskohus tegi 2. novembril 2018 otsuse, millega jättis JÄÄTMEPROFF OÜ kaebuse rahuldamata ning leidis, et Türi Vallavolikogu otsused on õiguspärased. Kohtu hinnangul ilmneb esitatud tõendite ja dokumentide alusel selgesõnaliselt, et kaebaja ei esitanud ega kavatsenud esitada volikogule äriplaani, sest kartis selle kopeerimist. Järelikult jättis kaebaja teadlikult täitmata pakkumise korraga kehtestatud kohustusliku tingimuse. Kohtuotsuses on märgitud, et tegemist ei ole teadmatusest või eksimusest tehtud veaga ning kohtu hinnangul sai kaebaja äriplaani esitamise kohustusest aru ja pidi arvestama äriplaani esitamata jätmisega kaasneva tagajärjega.

JÄÄTMEPROFF OÜ poolt hiljem esitatud väide, et tegemist oli üldise äriplaaniga, milles anti ülevaade kaebaja tulevikus planeeritud tegevusest, on tagantjärele otsitud. Kohus jäi seisukohale, et arvestades valla huvi võõrandada kinnistu vallale enim kasu toovatel tingimustel, sai vald küsida pakkujatelt äriplaani hoone edasise kasutamise kohta ning iga pakkuja pidi sellise tingimusega arvestama. Kui JÄÄTMEPROFF OÜ  leidis, et tema plaanid sisaldavad sedavõrd tundlikku informatsiooni, et seda ei ole võimalik enne realiseerimist avaldada, siis tulnuks tal leida oma plaanide teostamiseks teine kinnistu.

Kohtud on avaliku vara võõrandamise menetlustes märkinud k.a antud kaasuses, et kaebajal, s.o JÄÄTMEPROFF OÜ-l puudub subjektiivne õigus nõuda kohalikule omavalitsusele kuuluva vara võõrandamist talle temale sobivatel tingimustel. Kaebaja saab nõuda vaid menetluskorrast kinni pidamist. Kohtu hinnangul nõudsid Türi valla võõrandamiseks korraldatud pakkumise tingimused äriplaani esitamist ning kaebaja ise ei täitnud tingimusi.

Kohus nõustus Türi valla seisukohtadega, et pakkumismenetlus erineb oma olemuselt tavapärasest haldusmenetlusest ja selles ei kehti tavapärasele haldusmenetlusele kehtivad reeglid, sh ärakuulamis- ja uurimiskohustus ehk Türi Vallavolikogul puudus kohustus pakkuja ära kuulata ning temalt täiendavalt selgitusi ja äriplaani küsida. Haldusmenetluse reeglite järgimata jätmine oli üks põhilisi seisukohti, millele JÄÄTMEPROFF OÜ nii vaidemenetluses kui kaebemenetluses tugines.

Türi vald püüab edaspidi lähtuda kohtu tähelepanekust, et volikogu ja valitsuse õigusaktides peaks menetluskordasid selgemalt ja põhjalikumalt reguleerima.

Tõenäoliselt ei kavatse Türi vald lähiajal Viljandi 13b kinnisasja võõrandamiseks uut menetlust algatada, kuna on selgunud asjaolud, et vald võib vajada kinnistut vähemalt ajutiselt avalike ülesannete täitmiseks.

Türi vallavalitsus

www.tyri.ee