« Tagasi

15-79-aastaseid inimesi kutsutakse osalema Järvamaa elanike liikumisharjumuste ja –hoiakute kaardistamise uuringus

Järvamaa Spordiliit on algatanud koostöös Tartu Ülikooli Pärnu kolledži ja Järvamaa Arenduskeskusega maakonna elanike liikumisharjumuste ja –hoiakute kaardistamiseks uuringu.
 
Uuringu eesmärgiks on kaardistada Järvamaa elanikkonna liikumisharjumused ning -hoiakud, et tulemustele tuginedes saada sisendit maakonna arengu planeerimiseks.
 
Uuringut hakatakse kasutama tervisespordiradade, kergliiklusteede ja välijõusaalide kasutamise analüüsil ning selle põhjal on näiteks võimalik luua seoseid inimeste soo, majandusliku ja hariduse tausta, rahvuse ning muude näitajate vahel.
 
Samuti selgitatakse välja asjaolud, mis takistavad inimestel regulaarse liikumisega tegelemast, milline on järvamaalaste  enesekriitika, kui haigeks või terveks end peetakse.
 
Regionaalne maakonnapõhine uuringuvajadus tuleneb soovist võrrelda Eesti ja Järvamaa elanikkonna liikumisharjumusi ning hoiakuid ja seda kas ja kuidas Järvamaa tihe- ja hajaasustuste elanike tulemused erinevad üksteisest ja Eestiga üldiselt.
 
Kavandatava Järvamaa uuringu sihtgrupi vanuseks on 15- 79 eluaasat.
 
Esindusliku valimi suuruseks on statistilistele näitajatele tuginedes 378 isikut, kuid eesmärk on koguda vastuseid vähemalt 500  - 1000 vastajalt.
 
Tulemusi on esialgse plaani kohaselt kavas tutvustada  aprillis, selle laadne uuring on maakonna ajaloos esimene omataoline ning peaks andma sisendit maakonna terviseedenduse ja liikumisharrastuse arendamiseks.
 
Uuringu läbiviimiseks kasutatakse Tartu Ülikooli Pärnu kolledži abi. Metoodilise mudeli koostamise ning analüüsi eest vastutab sotsiaaltöö osakonna statistikaassistent Kandela Õun. 
 
Järvamaa Spordiliidu rolliks on uuringu küsimustiku levitamine ning tutvustamine.
 
Uuringus osalemine peaks olema meie maakonna inimestele oluline, sest siis saaks edasipidi omavalitused neile pakkuda paremaid, sobivamaid sportimistingimusi ja ning lahedaid spordivõistlusi.
 
Küsitlus on mõeldud täitmiseks igale Järvamaa elanikule, seega olete oodatud küsitlusele vastama ja küsitlust edasi jagama oma Järvamaa sõprade ja tuttavate seas.
 
Ootame igalt vastajalt just tema kohta käivaid vastuseid, mis kajastavad liikumisharjumusi täpselt nii nagu need tegelikult on.
 
Piret Maaring
Järvamaa Spordiliit
tegevjuht