« Tagasi

Türi vallavalitsus kinnitas teenistusliku järelevalve tulemused

Lõppenud on Türi Vallavalitsuse teenistuslik järelevalve, mille ajendiks oli kahe lapsevanema hooldusõiguse vaidlusest tekkinud intsident, mille tõttu Türi Vallavalitsuse lastekaitsetöötaja sai avaliku kriitika osaliseks. Järelevalve käigus selgitati, kas lastekaitsespetsialist on ametnikuna perega tehtud lastekaitsealastes toimingutes tegutsenud õiguspäraselt või mitte.

Vallavanem Pipi-Liis Siemannil on hea meel avalikkust teavitada, et pikalt kestnud laste huvide rikkumine on kõrvaldatud. Siemann loodab, et mõlemad vanemad suudavad edaspidi laste heaolu tagada ning lapsed ei pea enam kunagi sattuma olukorda, mis moel või teisel nende huve kahjustab. Kõigile, kes laste pärast muretsesid, saab vallavalitsus kinnitada, et laste elukorraldus on nüüdseks stabiilne ja turvaline ning erinevalt meedias kajastatud intsidendile eelnenud ajast on lõpuks lastele tagatud võimalus suhelda mõlema vanemaga. Lastel on üks kindel kodu ning nad saavad lapse arenguks ja kasvamiseks vajalikke teenuseid. Perel on olemas tugivõrgustik ning hetkel teevad ka laste mõlemad vanemad koostööd lastekaitseasutustega.

Mul on väga kahju, et sellises olukorras, kus kohus oli korduvalt hinnanud laste huvide kaitse vajadust ning sellest tulenevalt määranud laste huvide kahjustamise ohu ärahoidmiseks vajalikud ja kohustuslikud abinõud, mida aga ema järjepidevalt eiras, kahjustati laste huvisid veelgi, kui probleemi võimendati meedias, kasutades selleks väärinformatsiooni või välja selgitamata ja näilisi asjaolusid," ütles vallavanem.

Vallavanem palub avalikult vabandust, et osa Türi valla poliitikutest nimetasid isa seaduslikku tegevust oma laste äraviimisel avalikult ebainimlikuks ning asjaolusid teadmata süüdistasid lastekaitsespetsialisti, kes viibis meedias kajastatud sündmusel põhjusel, et suhtub oma teenistusülesannetesse vastutustundlikult ka väljaspool ametlikku tööaega.

Põhiseaduse alusel mõistab õigust kohus ning seadusest tulenevalt ei ole kellelgi õigust õigusemõistmisse sekkuda. Olukorras, kus ema ei täitnud kolme eriastme kohtumenetluse tulemusel kehtivat kohtuotsust ja tal on nende kohta oma arvamus, ei saa olla põhjenduseks, et kõigil teistel tuleb just kohtuotsust eirava vanema seisukohtadest lähtuda.

"Vanematel on laste kasvatamisel ja nende eest hoolitsemisel võrdsed õigused ning lastel on õigus mõlema vanema hoolele," rõhutas Siemann ning lisas: "On lubamatu, et avalikkusele jäeti alusetult laste isa halvustav ning aegunud soostereotüüpe kinnistav mulje ja lisaks kahjustati väga keerulist ja rasket tööd tegevate lastekaitsetöötajate üldist kuvandit, luues avalikkusele väärpilt, nagu oleks öises kurvas laste üleandmise juhtumis tegu ametniku vägivalla ja seaduserikkumisega."

Teenistusliku järelevalve käigus koguti tõendeid ja neid analüüsiti kehtivast õigusest lähtuvalt, mitte emotsioonidele või poliitilistele ambitsioonidele tuginedes. Infot küsiti mõlemalt vanemalt, politseilt, Sotsiaalkindlustusametilt ja mitmetelt ekspertidelt.

Vallavanem kinnitab, et ei vallavalitsus ega ametiasutuse juhtkond ei ole kunagi sulgenud silmi ametnike tehtud eksimuste puhul ning vajadusel või kaebuste puhul on tehtud analüüse ja algatatud arutelusid. Alati hinnatakse, kas ametniku eksimused on rasked, tingitud hooletusest, teadmatusest või kogemuste puudumisest ning vastavalt sellele on valdkonna juhid ja vallavanem suunanud ametnikke end täiendama, andnud täpsemaid juhiseid, vajadusel kõrvaldanud ametniku juhtumiga tegelemisest või teinud märkusi puuduste kohta töös. Teenistuslik järelevalve avastas ka järelevalve objektiks olevas menetlus teatud puudusi, neid saab lugeda järelevalve akti põhjal koostatud kokkuvõttest.

Kaalunud kõiki asjaolusid, tunnistas Türi Vallavalitsus lastekaitseametniku tegevuse teenistusliku järelevalve uurimisobjektiks olnud kaasuses valdavalt õiguspäraseks ja otstarbekaks.

Teenistusliku järelevalve käigus ei hinnatud ümber halduskohtu seisukohta ettekirjutuse tühistamise kohta ning ametnikule on tehtud ettepanek läbida täienduskoolitus haldusmenetluse ja haldusakti koostamise osas. Samas ei  saa vallavalitsus ühe haldusakti õigusvastasuse tuvastamisest teha järeldust, et lastekaitsespetsialisti kogu tegevus kontrollitava menetluse käigus oleks õigusvastane. Tegemist on ühe tegevusega sadade toimingute seas.

Halduskohtu otsust, mis tunnistas ametniku ühe haldusakti formaalselt õigusvastaseks, on meedias asutud hindama ning see üks dokument on kogu asja menetlusest eraldi välja kistud ning hakatud omistama ametniku edasisele tegutsemisele meelevaldseid hinnanguid. Selleks, et isikute õigused saaks parimal viisil kaitstud, on meil ka kolmeastmeline kohtusüsteem. Kuigi kohtunikud on kõrgharidusega õigust eriti hästi tundvad ametnikud, ei ole kohtumõistmises midagi erandlikku, kui ringkonnakohus heidab esimese astme kohtule või Riigikohus kahele eelmise astme kohtule ette kohtumenetluse vigu või vigu kohtu kaalutlustes ning tühistab eelmise astme kohtu kohtumäärused. Sellest ei saa teha järeldust, et kohtunik oma ametisse ei sobi.

Kui tavapäraselt on järelevalve sisemine kontrollimeede, siis antud juhul koostas vallavalitsus olulise avaliku huvi tõttu ka avalikustatava kokkuvõtte väga põhjalikust ja isikuandmeid sisaldavast aktist.

Avalikkusega jagatakse vaid kokkuvõtet aktist," rõhutas vallavanem Siemann ja lisas, et teenistusliku järelevalve tulemuse kinnitamise aluseks on akt, mille juures on hulga tõendeid ning mis sisaldab oluliselt suuremal määral andmeid, ent nende jagamine avalikkusega riivab olulisel määral isikute eraelu ja laste huvisid.

Korraldusega saab tutvuda Türi Vallavalitsuse dokumendiregistris SIIN ja teenistusliku järelevalve kokkuvõttega  SIIN

Lastekaitse valdkond on Eestis kiiresti arenenud, kuid siiski on vaja seadusandlikult jõulisemalt keskenduda arutelule, kuidas hoida ära sarnaseid olukordi, kus üks vanem kasutab ära oma võimu laste üle ning varjab neid teise vanema eest, arvestamata vähimalgi määral laste huvidega. Seetõttu näeb teenistusliku järelevalve tulemusi kinnitav korraldus ette ka kohustuse, et ametiasutus taotleks Sotsiaalkindlustusametilt koostöös omavalitsustega sarnaste keeruliste lastekaitsealaste juhtumitega tegelemiseks juhiste väljatöötamist ning koostada ajakirjanduse jaoks hea tava reeglid, kuidas kriitilistest lastekaitsealastest juhtumitest informeerida avalikkust osapooli kahjustamata.