Hajaasustuse programm 2022

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 1. veebruarist kuni 1. aprillini 2022.

Riigihalduse minister kinnitas 2022. aasta hajaasustuse programmi taotlusvooru avamise tähtpäevaks 1. veebruari 2022 ning taotluste esitamise tähtpäevaks 1. aprilli 2022.
2022. aasta hajaasustuse programmi viiakse läbi 22. veebruari 2018 määruse nr 14 „Hajaasustuse programm" alusel.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Toetatavad tegevused:

  • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
  • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,
  • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
  • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Seejuures hajaasustusega piirkond on piirkond, mille hulka ei kuulu:

1) linnad asustusüksustena ja alevid;
2) kehtestatud planeeringutes tiheasustusaladeks või kompaktse asustusega aladeks määratud alad;
3) veevarustussüsteemide valdkonna puhul piirkonnad, kus on toimiv ühisveevärk või mis on määratletud ühisveevärgiga kaetavaks alaks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava või planeeringu alusel;
4) kanalisatsioonisüsteemide valdkonna puhul piirkonnad, kus on toimiv ühiskanalisatsioon või mis on määratletud ühiskanalisatsiooniga kaetavaks alaks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava või planeeringu alusel või mis on määratud reoveekogumisalaks.

Maksimaalne toetus programmist on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest ning toetuse osa moodustab kuni 67% projekti abikõlblikest kuludest. Kui majapidamine on saanud toetust eelnevatest hajaasustuse programmidest, siis arvestatakse saadud toetus uuest võimalikust toetusest maha. Iga valdkonna (joogivesi, kanalisatsioon, juurdepääsutee ja elekter) jaoks on võimalik programmist toetust saada üks kord kuue kalendriaasta jooksul.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes elavad alaliselt toetust taotlevas majapidamises rahvastikuregistri andmete kohaselt 1. jaanuarist 2022.

Toetatakse investeeringuid majapidamistesse, mille omanikuks on taotleja, tema lähisugulane või hõimlane. Kui taotleja on majapidamise valdaja, siis on tal õigus saada toetust tingimusel, et valduse kasutamise aluseks on kirjalik leping, mis kehtib vähemalt 3 aastat alates taotlemise esitamise päevast.  

Toetuse saamiseks tuleb esitada Türi Vallavalitsusele vormikohane taotlusvorm, olenevalt projekti valdkonnast vormikohane projekti tegevuste kirjeldus, oma- ja kaasfinantseeringut tõendav garantiikiri, põhjendatud ja projekti eesmärkide saavutamist tagav eelarve ning kaks võrreldavat hinnapakkumist. Olenevalt projektist võib vajalik olla ka esitada muid dokumente (nt joogivee kvaliteeti tõendav analüüs, veekasutuskord, notariaalne kokkulepe reaalservituudi seadmiseks jt).

Töid on lubatud alustada pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veeanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.

Rohkem infot ja taotlemiseks vajalikud dokumendid on leitavad Riigi Tugiteenuste Keskuse lehelt (https://www.rtk.ee/meede-hajaasustuse-programm)  

Rahuldatud taotlused 2022

Toetuste kasutamise aruanne

Taotlusvorm (.rtf) 
lisa- juurdepääsuteede valdkond (.rtf) 
lisa- kanalisatsioonisüsteemide valdkond (.rtf) 
lisa- veesüsteemide valdkond (.rtf) 
lisa- autonoomsete elektrisüsteemide valdkond (.rtf) 
Projekti eelarve (.xls) 
Arvutamise abi (.xls) 
Garantiikirja näidis (.rtf)

Info:

Janelle Leenurm
Ehitus- ja keskkonnaspetsialist
5435 0892
(II korrus)
 

Tiina Loorand
Riigi Tugiteenuste Keskus
tiina.loorand@rtk.ee
telefon 663 1888