Hanked

31.03.22

Türi Vallavalitsuse korraldatavad hanked avaldatakse:
1) Riigihangete seaduses (RHS) sätestatud juhul riigihangete registris ning informatsioon selle avaldamise kohta Internetis Türi valla veebilehel;
2) RHS-s sätestamata juhtudel Internetis Türi valla veebilehel,  välja arvatud minihanked, mida veebilehel ei avaldata.

 

2019. a toimunud hanked

« Tagasi

Türi valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni (ÜVK) arendamise kava koostamine

HANKETEADE

Türi Vallavalitsus soovib tellida Türi valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni (ÜVK) arendamise kava koostamise aastateks 2020-2032.

Hankija hinnangul on hankelepingu eeldatav maksumus väiksem kui teenuste lihthankemenetluse piirmäär, mistõttu kohaldatakse hankele eelkõige riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid ning ei kohaldata riigihangete seaduses sätestatud hankemenetluse reegleid.

1. Hankelepingu ese on Türi valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava (edaspidi ka ÜVK arendamise kava) koostamine aastateks 2020-2032 vastavalt tehnilisele kirjeldusele (p 8). ÜVK arendamise kava tuleb koostada 6 kuu jooksul lepingu sõlmimisest.

2. Punktis 1 nimetatud töö hinna pakkumuse esitamise tähtpäev on 5. november 2019. Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile vallavalitsus@tyri.ee. Teemaväljale märkida „ÜVK arendamise kava pakkumus". Hankemenetluses osalevad need pakkumused, mille laekumise kuupäev on 5. november 2019 või varasem.

 

3. Pakkumuses märkida:

1) pakkuja andmed (nimi, juriidilise isiku registrikood, füüsilise isiku isikukood, aadress, telefon, e-posti aadress);

2) Türi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamise hind käibemaksuga;

3) pakkumuse jõusoleku tähtaeg (min 90 päeva).

4. Hankija hindab pakkumusi ning selgitab eduka pakkumuse. Edukas pakkumus on madalaima hinnaga pakkumus.

5. Hankija sõlmib hankelepingu eduka pakkujaga, kellel on viimase 3 aasta jooksul (2017, 2018, 2019) vähemalt kahe (2) kohaliku omavalitsuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamise kogemus. Vastav nimekiri lisada pakkumusele.

6. Hankija hindab pakkumusi hiljemalt 15. novembril 2019 ning teatab tulemustest pakkujatele hiljemalt 20. novembril 2019.

7. Hankija võib kõik pakkumused tagasi lükata, kui pakutud hind on suurem kui hankija eelarves selleks tööks ette nähtud raha.

8. Tehniline kirjeldus

8.1 Hetkel kehtib Türi valla haldusterritooriumil kolm ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava:

1) endise Käru valla territooriumil Käru Vallavolikogu 18. augusti 2014 määrusega nr 10 „Käru valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2014-2026 kinnitamine" kinnitatud ÜVK arendamise kava (leitav Riigi Teatajast);

2) endise Türi valla territooriumil Türi Vallavolikogu 26. veebruari 2015 määrusega nr 2 „Türi valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2014-2026 kinnitamine" kinnitatud ÜVK arendamise kava (leitav Riigi Teatajast);

3) endise Väätsa valla territooriumil Väätsa Vallavolikogu 21. aprilli 2016 määrusega nr 16 „Väätsa valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni uuendatud muudetud arendamise kava kinnitamine" kinnitatud ÜVK arendamise kava (leitav hankija veebilehel).

8.2 Türi valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava koostaja (edaspidi töövõtja) koostab Türi valla ÜVK arendamise kava vastavalt ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduses ning Keskkonnaministeeriumi koostatud juhendis „Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava koostamise juhend" toodud tingimustele.

8.3 Töövõtja tagab ÜVK arendamise kava koostamisel vajaliku kvalifikatsiooniga tööjõu kasutamise.

8.4 Töövõtja kooskõlastab hankijaga enne töö alustamist ÜVK arendamise kava  koostamise ajagraafiku, valmiva kava ülesehituse ning teeb vajadusel ettepaneku töörühma moodustamiseks.

8.5 Töövõtja teeb tihedat koostööd hankijaga ning Türi valla vee-ettevõttega OÜ Türi Vesi.

Töövõtja annab töö teostamise perioodil hankija nõudmisel suulisi või kirjalikke selgitusi töö käigu kohta. Vajadusel on töövõtja valmis selgitusi andma kuni neljal koosolekul, mis toimuvad Türi Vallavalitsuse kui ametiasutuse haldushoones aadressil Kohtu tänav 2, Türi linn, Türi vald, Järvamaa.

8.6 Töövõtja esitab ÜVK arendamise kava esialgse versiooni Türi Vallavalitsusele kontrollimiseks digitaalselt (.doc formaadis). Vastavalt Türi Vallavalitsuse esitatud ettepanekutele, viib töövõtja ÜVK arendamise kavasse sisse parandused ja muudatused.

8.7 Töövõtja kooskõlastab ÜVK arendamise kava Keskkonnaameti ja Terviseametiga

8.8 Töövõtja esitab nõuetekohase ÜVK arendamise kava (nõuetekohaseks loetakse ÜVK arendamise kava, mis vastab tehnilistes tingimustes toodud nõuetele; sisaldab Türi Vallavalitsuse ja Türi Vallavolikogu komisjonide parandusi ja ettepanekuid ning on kooskõlastatud punktis 8.3 toodud ametkondadega) Türi Vallavalitsusele digitaalselt (.pdf ja .doc formaadis), kaks (2) eksemplari paberkandjal ning joonised .shp ja .pdf formaadis.

8.9 Töövõtja osaleb vajadusel Türi Vallavolikogu ja volikogu komisjonide istungitel ning tutvustab valminud ÜVK arendamise kava.

9. Hankelepingu olulised tingimused.

9.1 Hankelepingu sõlmimise eeldatav tähtpäev on hiljemalt 29. november 2019.

9.2 Hankija tasub töövõtjale töö maksumuse kahes osas:

1) 50% lepingu summast peale ÜVK arendamise kava olemasoleva olukorra kirjelduse ja analüüsi koostamist ning kooskõlastamist hankijaga;

2) 50% lepingu summast peale nõuetekohase ÜVK arendamise kava esitamist Türi Vallavalitsusele ning ÜVK arendamise kava kinnitamist Türi Vallavolikogu poolt.

9.3 Punktis 9.2 toodud tööetappide lõpetamise kohta koostatakse üleandmise-vastuvõtmise akt.

9.3 Pärast üleandmise-vastuvõtmise akti mõlemapoolset allkirjastamist tasub hankija töövõtjale valminud töö eest töövõtja esitatud arve alusel 14 tööpäeva jooksul arve laekumisest.

9.4 Arve tuleb esitada masinloetaval kujul.

10. Vajadusel saab täiendavat teavet küsida
Türi Vallavalitsuse majandusosakonna juhatajalt (Urmas Kupp, telefon 509 1415, e-post Urmas.Kupp@tyri.ee)