Hüvitise saamiseks tuleb ametiasutusele esitada taotlus.

Taotluses tuleb märkida

1) sotsiaalteenuse või -toetuse liik ehk taotletav abi;
2) taotleja ees- ja perekonnanimi ning isiku sünniaeg või isikukood;
3) taotleja valikul tema kontaktandmed (postiaadress, e-postiaadress, telefoninumber);
4) hüvitise saamise õiguse tekkimise või hüvitise andmiseks olulised asjaolud, sh vajadusel andmed kolmandate isikute kohta;
5) vajadusel täiendavad andmed;
6) taotluse koostamise kuupäev ning taotleja allkiri.

Kui taotletakse sotsiaaltoetust (rahalist hüvitist), märgitakse taotlusele ka
1) toetuse maksmise viis (sularahas või ülekandega panka);
2) raha maksmisel ülekandega panga arvelduskontole vastava arvelduskonto omaniku nimi ning arvelduskonto number.

Taotlusele lisatakse vajadusel dokumendid ja tõendid, mis on vajalikud hüvitise õiguse tekkimise või hüvitise andmiseks oluliste asjaolude väljaselgitamiseks.

Üldjuhul on taotluse esitamine vormivaba. Ametiasutusel on õigus isikute abistamiseks koostada kirjalikke või elektroonilisi taotluste näidiseid.

 

Hüvitise andmine otsustatakse kümne tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest alates.