Kodu soetamise toetus

Kodu soetamise toetuse ehk kodutoetuse eesmärk on aidata noortel (peredel), kes soovivad asuda või jääda alaliselt elama Türi valda ning rajada Türi valda oma kodu, katta osaliselt eluaseme soetamise või ehitamisega seotud kulu.
Kodutoetusele on õigus kuni 40-aastasel teovõimelisel füüsilisel isikul (pere ühel liikmel), kellel ei ole või ei ole toetuse taotlemisele eelnenud viie aasta jooksul olnud Türi valla haldusterritooriumil alalise eluasemena kasutatavat kinnisvara (eramut ega korteriomandit) ning kes soovib Türi valla haldusterritooriumil endale ja oma perele alalise elukoha tagamiseks kinnisvara soetada.
Kodutoetust makstakse kuni 20% soetatava või ehitatava kinnisvara maksumusest (hind notariaalselt sõlmitava ostu-müügi ja asjaõiguslepingu alusel ning võrdne või väiksem atesteeritud kinnisvarahindaja poolt koostatud hindamisaktis väljendatud hinnaga), kuid mitte enam kui 8000 eurot.
Kodutoetuse taotlemiseks tuleb avaldus esitada enne vara ostutehingut. Elumaja ehitamise puhul esitatakse taotlus toetuse saamiseks hoonele kasutusloa saamisest ühe kuu jooksul.
 
Tingimused toetuse määramiseks, kasutamiseks ning tagasinõudeks
 

1. Kodutoetuse taotlemisel peab kodutoetust saama õigustatud isik esitama ja kinnitama oma pere liikmete (abikaasa, elukaaslane, alaealised lapsed) koosseisu; asjaolu, et temal ega ühelgi tema pere liikmetest ei ole ega ole taotluse esitamisele eelnenud viie aasta jooksul olnud Türi valla haldusterritooriumil alalise eluasemena kasutatavat kinnisvara ja et temal ja tema pere liikmetel on soov asuda alaliselt elama Türi valla haldusterritooriumile.

2. Erandjuhul on kodutoetust õigus maksta juhul, kui taotlejale või tema pere liikmetele kuulub või on kuulunud viie aasta jooksul Türi vallas kinnisvara, mida ei ole kasutatud ega ole olnud võimalik eluasemena kasutada.
3. Soetatav kinnisvara peab olema atesteeritud kinnisvara hindaja poolt eelnevalt hinnatud. Kui kinnisvara hindamise tulemusena väljendatud vara hind on madalam vara ostu-müügitehingu hinnast, võetakse toetuse määramisel aluseks hindamisaktiga määratud kinnisvara hind. 
4. Toetuse saaja peab saama toetuse abil soetatava või ehitatava eluaseme omanikuks ja kasutajaks. Lubatud on eluase soetada ja ehitada ühis- või kaasomandisse abikaasa või kooselus oleva isikuga. Ühis- ja  kaasomandi puhul antakse taotlejale toetust vaid määras, mis tuleneb tema kaasomandi osa suurusest. 
5. Kodutoetuse saaja peab kodutoetuse abil soetatud eluaset kasutama enda ja oma pere alalise ja peamise elukohana vähemalt viis aastat (vara soetamise või ehitisele kasutusloa väljastamisest arvates) ning täitma rahvastikuregistri seadusega elukoha registreerimisega seotud nõuded viisil, et kodutoetuse abil soetatud elukoha aadress rahvastikuregistris on kõikide pereliikmete õigusliku tähendusega elukoha aadress.
6. Toetuse saaja peab tõendama ostusumma tasumist müüjale (kasutades pangalaenu; kasutades notari deposiitkontot või esitades väljavõtte pangatehingust, millega on ostuhind müüjale tasutud). Toetust ei määrata, kui isik kasutab kodu soetamiseks sularahatehinguid.
7. Türi vallal on toetuse saajalt õigus toetus tagasi nõuda, kui  toetuse saaja ei täida käesoleva paragrahvi lõigetes 4-6 sätestatud tingimust või kui toetuse saaja otsustab toetuse abil soetatud kinnisvara müüa, kinkida või vahetada enne viie aasta möödumist toetuse määramisest. Toetus tuleb tagastada kogu ulatuses. 
8. Toetuse võib jätta tagasi nõudmata, kui toetuse abil soetatud eluase ei ole kasutatav (õnnetuse, pere suurenemise, lahkumineku vms asjaolude esinemisel) või pere ei kasuta toetusega soetatud korterit või maja oma eluasemena, kuid toetuse saaja jääb elama Türi valda ja täidab jätkuvalt nõuet, et viie aasta jooksul on kõikide tema pereliikmete rahvastikuregistri õigusliku tähendusega elukoha aadress Türi vallas. Toetuse tagasinõude otsustab kodutoetuse määraja.
 
TAOTLUSE näidis (.rtf),  (.pdf)

Info:
Pipi-Liis Siemann
Türi vallavanem
527 9775
vallavanem@tyri.ee

Urmas Kupp
majandusosakonna juhataja
509 1415
Urmas.Kupp@tyri.ee 

Alus: Kodu soetamise toetus

Türi valla toetused lastega peredele