Konkursi „Aasta küla“ korraldamine ning konkursi võitja tunnustamine

 Aunimetus määratakse Türi valla külale, mille elanikud on konkursiaastal väljapaistvalt tegutsenud küla arendamisel ja külaelu edendamisel. Aunimetuse määramisel arvestatakse külakogukonna positiivset arengut ja omavahelist koostööd, küla heakorda ning külaelanike aktiivsust kultuuri- ja spordiürituste organiseerimisel, üritustel osalemisel ning oma küla tutvustamisel.

Ettepanekuid aunimetuse määramiseks võivad teha kõik isikud (füüsilised ja juriidilised), asutused ja ühendused.
Ettepanek esitatakse Türi Vallavalitsusele kui ametiasutusele kahe nädala jooksul pärast konkursi väljakuulutamist.

Konkursi „Aasta küla" võitja ja aunimetuse määramise otsustab Türi Vallavalitsus korraldusega.
Aunimetuse määramine tuleb otsustada hiljemalt iga aasta 21. veebruariks.
Konkursi „Aasta küla" võitjale määratakse Türi valla eelarvest rahaline preemia 500 eurot ja lisaks tunnustatakse konkursi võitjat üheks aastaks rändauhinnaga Küla Valgus.

 

Alus: Konkursi „Aasta küla" korraldamise ning konkursi võitja tunnustamise ning võitjale preemia maksmise kord

Info:
Eva Seera
terviseedenduse spetsialist
Eva.Seera@tyri.ee
5884 8780
(II korrus)

Konkursi võitjad

« Tagasi

Aasta küla 2009 - KIRNA

Küla, mille ühistegevus sai alguse juba 2003. aastal. 2007. aastal haarati ühistegevusse ka naaberkülade Pala ja Poaka elanikud.
Ühistegevusele andis innustust ja hoogu juurde valla abiga oma valdusesse saadud külamaja. Üheskoos asuti korda tegema nii maja sisemust kui ka ümbrust. Hulgaliselt on toimunud ühisüritusi - külapidusid, õppepäevi, väljasõite, matku, heakorra talguid jne. On moodustatud kolme küla selts – MTÜ Kirna Kolmik ja valitud on külavanem. Nende aktiivsete inimeste eestvedamisel on valminud külade arengukava ning koostatakse projektitaotlusi seltsimaja etapiviisiliseks renoveerimiseks.