« Tagasi

Aktsiaselts PRELVEX kaevandamisloa muutmise taotlus

Türi Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 4 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Aktsiaselts PRELVEX (registrikood: 10347224) (aadress Järva maakond, Türi vald, Türi linn, Tehnika tn 3, 72213) poolt esitatud kaevandamisloa muutmise taotlus võeti menetlusse.
Väljaotsa turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmist taotletakse Järva maakonnas Türi vallas Raukla külas Epa-Vassaare turbamaardlas (registrikaardi nr 0093) katastriüksusel Väljaotsa turbatootmisala (katastritunnus 53701:002:0049). Katastriüksuse omanik on Eesti Vabariik, valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus on Maa-amet.
Olemasolev luba nr 6/2005 on antud 20.06.2005 ning selle kehtivusaeg lõpeb 30.12.2019. Loa muutmise käigus soovitakse loa kehtivusaega pikendada 30 aasta võrra. Maavara kaevandamise loa muutmise taotluse kohaselt on seisuga 30.09.2018 mäeeraldise hästilagunenud turba aktiivne tarbevaru 81 tuh, millest kaevandatav varu on 62 tuh t ning vähelagunenud turba aktiivne tarbevaru on 4 tuh t, millest kaevandatav on 4 tuh t. Maavara kaevandamise maksimaalseks aastamääraks on nii olemasoleval loal kui ka esitatud taotlusel 11 tuh t.

Maavara kaevandamise loa muutmise menetluse algatamise otsuse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Rapla kontoris (Tallinna mnt 14, pk 5, 79513, Rapla; info@keskkonnaamet.ee; 56885603).

Kuni kaevandamisloa muutmise või muutmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Tallinna mnt 14, pk 5, 79513, Rapla. 


Loa menetleja
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: info@keskkonnaamet.ee