« Tagasi

BLRT Refonda Baltic OÜ keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Türi Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 4 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse BLRT Refonda Baltic OÜ (registrikood 12497282, aadress Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Kopli tn 103/38, 11712) esitatud keskkonnaloa nr L.JÄ/331796 muutmise taotluse. Keskkonnaluba nr L.JÄ/331796 on antud tavajäätmete, sealhulgas metallijäätmete ja ohtlike jäätmete kogumiseks ja taaskasutamiseks ette valmistamiseks (sortimiseks, sealhulgas purustamiseks, seadmete lammutamiseks (R12s), jäätmete ümber pakkimiseks (R12y) ja ladustamiseks) aadressil Järva maakond, Türi vald, Türi linn, Jaama tn 8 (katastritunnus 83701:008:0017). Ettevõte taotleb käideldavate jäätmeliikide ja koguste muutmist, sealhulgas täpsustatakse üheaegselt käitluskohas ladustatavate jäätmete koguseid ning jäätmekäitlusmaalt sademevee suublasse juhtimise õigust. Keskkonnaloa taotlemise vajadus tuleneb keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 41 lg 1 p-st 3 ja jäätmeseaduse § 73 lg 2 p-dest 2, 3, 4 ning keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 41 lg 1 p-st 1 ja veeseaduse § 187 p-st 6.

Keskkonnaloa muutmise taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/), menetluse nr M-112553 all.

 

Loa menetleja:

Keskkonnaamet
Roheline 64, 80010 Pärnu
+372 662 5999
info@keskkonnaamet.ee