« Tagasi

Keskkonnakompleksloa muutmise taotluse menetlusse võtmise teade

Keskkonnaamet teatab vastavalt tööstusheite seaduse § 33, et Aktsiaselts Väätsa Prügila (registrikood 10672746; aadress Järva maakond, Türi vald, Roovere küla, Järvamaa prügila 72805) on esitanud 30.09.2019 Keskkonnaametile keskkonnakompleksloa nr 24491 muutmise taotluse nr T-KKL/1001369-2 (registreeritud Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 30.09.2019 menetlus nr M-106471 dokumendi nr DM-106471-3 all) ning Keskkonnaamet on võtnud nimetatud taotluse menetlusse. Käitise tegevuskoha aadress Roovere küla, Türi vald, Järva maakond.

Käitise põhitegevuseks on tava- ja ohtlike jäätmete vastuvõtt ja käitlus, sh jäätmete ladestamine. Esitatud taotlusega soovib käitaja suurendada käideldavate jäätmeliikide aastaseid koguseid ja muuta toimingukoode. Käitise tavapärane tööaeg on aastaringselt 24 tundi ööpäevas. Käitis ei oma piiriülest mõju.

Taotlusega saab tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (info@keskkonnaamet.ee, tel 332 4401/ 332 4416). Taotlus on digitaalselt kättesaadavad Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis aadressil https://kotkas.envir.ee. Kuni keskkonnakompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Pargi 15, 41537 Jõhvi. Keskkonnakompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja ajalehes Järva Teataja.