« Tagasi

Nevel Eesti OÜ keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Türi Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 4 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Nevel Eesti OÜ (registrikood 14866648, aadress Papiniidu tn 5-Büroomaja 1, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond, 80042; edaspidi ettevõte) 12.07.2021 esitatud paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku väljutamise keskkonnaloa (edaspidi ka keskkonnaluba) nr L.ÕV.JÄ-203686 muutmise taotluse.

Nevel Eesti OÜ omab tähtajatu kehtivusega keskkonnaluba nr L.ÕV.JÄ-203686, mis annab õiguse väljutada saasteaineid välisõhku Järva maakonnas Türi vallas Särevere alevikus Aia tn 1b (registriosa nr 1651136; katastritunnus 83501:001:0381) kinnistul asuvast käitisest (edaspidi Särevere katlamaja). Käitises on kaks katelt – põhikatel nimisoojusvõimsusega 1,67 MWth , mille tarbeks kasutatakse aastas kuni 2300 tonni tükkturvast, ning katel nimisoojusvõimsusega 1,25 MWth , mille tarbeks kastutatakse aastas kuni 150 tonni puidugraanuleid.

Ettevõte taotleb keskkonnaloa nr L.ÕV.JÄ-203686 muutmist seoses uue heiteallika lisandumisega ning kasutusel olevatele kütustele puiduhakke aastas kuni 2 860 tonni kasutusele võtmisega. Lisaks on vajalik keskkonnaloa nr L.ÕV.JÄ-203686 viimine vastavusse kehtiva seadusandlusega.

Keskkonnaloa nr L.ÕV.JÄ-203686 muutmise taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) menetluse nr M-116075 all, taotlus nr T-KL/1008380-2.

Loa menetleja:

Keskkonnaamet
Roheline 64, 80010 Pärnu
+372 662 5999
info@keskkonnaamet.ee