Ametlikus menetluses esitatakse kõik avaldused (nõuded, kirjad, taotlused)

  • elektrooniliselt e-postile vallavalitsus@tyri.ee või
  • postiga Kohtu tn 2, Türi linn, 72213, Türi vald, Järva maakond.

Vallale kuuluva eluruumi üürimine

Kultuuri - ja spordivaldkonna taotlused

« Tagasi

Kultuuri-, spordi- ja noorsootöö edendamise toetuse taotlemine

Nõuded taotlejale:

Toetust võivad taotleda mittetulundusühingud ja seltsingud, kes
1) tegutsevad Türi valla haldusterritooriumil ning kes tegelevad Türi valla eri piirkondade elanikele ühistegevuse, kultuuri-, spordi- ja noorsootegevuste võimaluste pakkumisega;
2) tegutsevad põhiliselt väljaspool Türi valda, kuid kelle tegevusest saavad Türi valla elanikud kasu.
Taotluse esitamine:
Taotlus esitatakse Türi Vallavalitsusele järgmistel tähtaegadel:
1) järgmiseks eelarveaastaks tegevustoetuse saamiseks või järgneva aasta veebruarist juulini planeeritavate ühisürituste korraldamise toetamiseks üldjuhul jooksva eelarveaasta 1. detsembriks;
2) jooksva aasta teiseks poolaastaks, augustist detsembrini, ja järgneva aasta jaanuariks planeeritud ürituste ja ühistegevuste korraldamise toetamiseks üldjuhul jooksva eelarveaasta 1. juuniks;
3) projektitoetuse saamiseks erinevatest fondidest ja programmidest rahastatavatele projektidele jooksvalt.
  •  Seltsingul tuleb taotlusele lisada koopia seltsingulepingust.

Tähtajaks esitatud taotlused vaatab tähtaja möödumisest arvates 2 nädala jooksul läbi taotluste menetlemise komisjon.

Otsuse toetuse eraldamiseks või mitteeraldamiseks teeb vallavalitsus.

 

Info:
Rünno Lass
haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja
384 8233; 512 5423
Rynno.Lass@tyri.ee

Alus: Türi valla eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsootöö edendamiseks, kohaliku omaalgatuse toetamiseks ning elukeskkonna arendamiseks toetuste taotlemise ja kasutamise kord