Ametlikus menetluses esitatakse kõik avaldused (nõuded, kirjad, taotlused)

  • elektrooniliselt e-postile vallavalitsus@tyri.ee või
  • postiga Kohtu tn 2, Türi linn, 72213, Türi vald, Järva maakond.

Vallale kuuluva eluruumi üürimine

« Tagasi

Vallale kuuluva eluruumi üürimine

Eluruum käesoleva määruse tähenduses on valla omandis olev alaliseks elamiseks kasutatav elamu või korter, mida vallavolikogu ei ole nimetanud sotsiaalelamuks või –korteriks.

Eluruum antakse üürile:

1) isikule, kellele eluruumi tagamise kohustus tuleneb seadusest või muudest õigusaktidest;
2) vallaga teenistus- või töösuhtes olevale isikule;
3) muudele isikutele, kui eluruumi ei vaja käesoleva lõike punktides 1-2 märgitud eluruumi üürile võtma õigustatud isikud.

Eluruumi üürilepingu tähtaeg

(1) Eluruumi võib üürile anda kuni viieks aastaks koos kohustusega eluruum pärast tähtaja möödumist vabastada.

(2) Eluruumi üürile andmise tähtaja määrab vallavalitsus.

Eluruumi üürile võtmiseks esitab taotleja ametiasutusele avalduse.

Avalduses märgitakse
1) avaldaja isiku- ja kontaktandmed (nimi, sünniaeg, telefon, aadressandmed);
2) andmed taotlejaga koos elavate perekonnaliikmete ja ülalpeetavate kohta, kellega koos eluruumi taotletakse;
3) eluruumi taotlemise põhjus;
4) eluruumi kasutamise soovitav tähtaeg.

Isikuga, kellele vallavalitsus korralduse alusel eluruumi eraldas, sõlmitakse nimetatud eluruumi kasutamiseks kirjalik üürileping.

Üürileping tuleb sõlmida 15 tööpäeva jooksul vallavalitsuse korralduse teatavakstegemisest. Lepingu sõlmimiseks peab isik  pöörduma Türi Vallavalitsuse hallatava asutuse Türi Haldus poole (aadress Viljandi tn 13b, Türi linn, Türi vald; tel 385 0277, e-post tyrihaldus@tyri.ee). Nimetatud tähtaja jooksul üürilepingu sõlmimata jätmisel on vallavalitsusel õigus tunnistada vastav korraldus kehtetuks.

Üürilepingu lõppemise tähtpäeva möödumisel ja eluruumi vajaduse säilimisel võib üürniku põhjendatud avalduse ja vallavalitsuse korralduse alusel isikule eraldatud eluruumi üürilepingut pikendada.

Eluruumi TAOTLEMISE avaldus (.rtf), (.pdf)

Eluruumi PIKENDAMISE avaldus (.rtf), (.pdf)

 

Info:

Annely Grazer
varahaldusspetsialist
384 8251, 5886 3255
annely.grazer@tyri.ee

Alus: Türi valla vara valitsemise kord