Ametlikus menetluses esitatakse kõik avaldused (nõuded, kirjad, taotlused)

  • elektrooniliselt e-postile vallavalitsus@tyri.ee või
  • postiga Kohtu tn 2, Türi linn, 72213, Türi vald, Järva maakond.

Vallale kuuluva eluruumi üürimine

Keskkonnavaldkonna taotlused

« Tagasi

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumine

Liitumise aluseks on liitumist soovija avaldus (liitumistaotlus) ning liitumine korraldatakse liitumislepingu alusel.
Liituja tasub liitumise eest Türi vallale kui ÜVK omanikule liitumistasu.

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks esitab liituja vee-ettevõtjale liitumistaotluse.

  •  Liitumistaotlusse tuleb märkida järgmised andmed:

 1) kinnistu või vara omaniku nimi või nimetus;
 2) kinnistu või vara omaniku elu- või asukoha-aadress;
 3) kinnistu, mille veevärki ja kanalisatsiooni soovitakse liita ÜVK-ga, aadress või maatüki katastritunnus;
 4) vee kasutamise otstarve (olme- või tootmisvajadus);
 5) vee keskmine eeldatav ööpäevatarve ja eeldatav suurim tunnitarve;
 6) ärajuhitava reovee eeldatav hulk ja reoveeliik (fekaal, majapidamises tekkiv reovesi, autopesulavesi, tootmises tekkiv jahutusvesi jne).

  •  Liitumistaotlusele tuleb lisada ÜVK-ga liidetava kinnistu plaan mõõtkavas 1:500, millel on näidatud kõik olemasolevad ehitised (hooned, rajatised) ja nende ühendused tehnovõrkudega ning kavandatavate hoonete eeldatav paiknemine.
  • Vee-ettevõtja ja ÜVK omaniku esindaja võivad liitumistaotluse menetlemiseks vajadusel nõuda täiendavaid dokumente, andmeid või selgitusi.

Info:
Kalev Pagarand
ehitusspetsialist
3848 255

Alus: Türi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri