Teated

« Tagasi

Hajaasustuse programmi toetusvoor 2023

Hajaasustuse programm 2023

Riigihalduse minister kinnitas 2023. a hajaasustuse programmi taotlusvooru avamise tähtpäevaks 1. veebruari 2023 ning taotluste esitamise tähtpäevaks 3. aprilli 2023.
2023. a hajaasustuse programmi viiakse läbi 22. veebruari 2018 määruse nr 14 „Hajaasustuse programm" alusel.
Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Toetatavad tegevused:

  • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
  • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,
  • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
  • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Seejuures hajaasustusega piirkond on piirkond, mille hulka ei kuulu:
1) linnad asustusüksustena ja alevid;
2) kehtestatud planeeringutes tiheasustusaladeks või kompaktse asustusega aladeks määratud alad; 3) veevarustussüsteemide valdkonna puhul piirkonnad, kus on toimiv ühisveevärk või mis on määratletud ühisveevärgiga kaetavaks alaks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava või planeeringu alusel;
4) kanalisatsioonisüsteemide valdkonna puhul piirkonnad, kus on toimiv ühiskanalisatsioon või mis on määratletud ühiskanalisatsiooniga kaetavaks alaks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava või planeeringu alusel või mis on määratud reoveekogumisalaks.

Maksimaalne toetus programmist on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest ning toetuse osa moodustab kuni 67% projekti abikõlblikest kuludest. Kui majapidamine on saanud toetust eelnevatest hajaasustuse programmidest, siis arvestatakse saadud toetus uuest võimalikust toetusest maha. Iga valdkonna (joogivesi, kanalisatsioon, juurdepääsutee ja elekter) jaoks on võimalik programmist toetust saada üks kord kuue kalendriaasta jooksul.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes elavad alaliselt toetust taotlevas majapidamises rahvastikuregistri andmete kohaselt 1. jaanuarist 2023.

Toetatakse investeeringuid majapidamistesse, mille omanikuks on taotleja, tema lähisugulane või hõimlane. Kui taotleja on majapidamise valdaja, siis on tal õigus saada toetust tingimusel, et valduse kasutamise aluseks on kirjalik leping, mis kehtib vähemalt 3 aastat alates taotlemise esitamise päevast.  

Toetuse saamiseks tuleb esitada Türi Vallavalitsusele vormikohane taotlusvorm, olenevalt projekti valdkonnast vormikohane projekti tegevuste kirjeldus, oma- ja kaasfinantseeringut tõendav garantiikiri, põhjendatud ja projekti eesmärkide saavutamist tagav eelarve ning kaks võrreldavat hinnapakkumist. Olenevalt projektist võib vajalik olla ka esitada muid dokumente (nt joogivee kvaliteeti tõendav analüüs, veekasutuskord, notariaalne kokkulepe reaalservituudi seadmiseks jt).

Töid on lubatud alustada pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veeanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.

Rohkem infot ja taotlemiseks vajalikud dokumendid on leitavad SIIT

Taotlusvorm

lisa- juurdepääsuteede valdkond (.rtf) 
lisa- kanalisatsioonisüsteemide valdkond (.rtf) 
lisa- veesüsteemide valdkond (.rtf) 
lisa- autonoomsete elektrisüsteemide valdkond (.rtf) 
Projekti eelarve (.xls) 
Arvutamise abi (.xls) 
Garantiikirja näidis (.rtf)

Korduma kippuvad küsimused

1) Küsimus: ''Mida peaksin esimeses järjekorras tegema, et toetust taotleda?''

Vastus: ''Esmalt on vaja võtta vähemalt kaks hinnapakkumist ja neid saab küsida kaevumeistrititelt, kanalisatsioonipaigaldajatelt või tee-ehitajatelt. Soovitame hinnapakkumised üsna varakult, sest iga aasta esineb olukordi, kus taotlusvooru viimasel nädalal on teenusepakkujad  sedavõrd koormatud, et pole võimalik võrreldavaid hinnapakkumisi saada.''

 2) Küsimus: ''Kui mul tänasel hetkel veel puudub sissekirjutus majapidamisse, millele soovin toetust. Kas saan täna kohe sisse kirjutades asuda ka toetust taotlema?''

Vastus: ''Ei saa. Eesti Rahvastikuregistri andmed peavad näitama sissekirjutuse olemasolu seisuga 01.01.2023.''  

3) Küsimus: ''Millal võin alustada töödega?''

Vastus: ''Töödega võib alustada kohe pärast seda kui Türi vald on teinud teie taotlusele positiivse rahastusotsuse ning sõlminud teiega lepingu."  

4) Küsimus: ''Kui tahan rajada puurkaevu, kas pean oma taotlusele kaasa lisama ka ehitusloa?''

Vastus: ''Ei pea. Ehitusloa võite esitada pärast taotlusvooru lõppu, pärast seda kui olete saanud positiivse rahastusotsuse ning enne seda kui sõlmime teiega rahastuslepingu."

5) Küsimus: ''Kui tahan rajada imbväljakut, kas pean oma taotlusele kaasa lisama ka ehitusteatise?''

Vastus: ''Ei pea. Ehitusteatise võite esitada pärast seda, kui olete saanud positiivse rahastusotsuse, ning enne seda, kui sõlmime teiega rahastuslepingu.''

Kontaktid:

Grete Kaljulaid
Türi Vallavalitsuse ehitus- ja keskkonnaspetsialist
grete.kaljulaid@tyri.ee
telefon 5227326

Tiina Loorand
Riigi Tugiteenuste Keskus
tiina.loorand@rtk.ee
telefon 6631888

 


Türi vald

Rahvaarv (01.03.2023)- 10 673; pindala- 1008 km²; 1 linn, 4 alevikku ja 53 küla. 

Türi vald on üks kolmest Järvamaa omavalitsusest.
Kahe ühinemise järgselt mahuvad Türi valla sisse Türi linn, Oisu, Kabala, Türi, Käru ja Väätsa piirkonnad koos oma toredate traditsioonide, tegusate inimeste ning aktiivsete kogukondadega.
Türi vald on suurepärases asukohas keset Eestit, suurematesse keskustesse jõuab siit tunni-paariga. Väga hea rongiühendus Tallinna ja Viljandiga annab võimaluse siduda oma õpingud ja tööelu mõnusa ja turvalise kodukohaga Türi vallas. Ettevõtjate jaoks on siinne kiire ja tõhus asjaajamine ning sujuv koostöö omavalitsusega toeks tegevuse alustamisel ja laiendamisel.
Kogukondlikud tegemised, lai huvitegevuse ja sportimisvõimaluste valik ning suurepärane elukeskkond on heaks põhjuseks just siin elada ja töötada või siia oma kodu rajada, pere ning lähedastega elust rõõmu tunda.