Teated

« Tagasi

Reopalu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Reopalu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Türi Vallavalitsus avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 4 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse OSAÜHING-u SILVANUS- METSATÖÖSTUS (registrikood 10683023, aadress Järva maakond, Paide linn, Paide linn, Kuu tn 7, 72716) Reopalu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse. Nõuetele vastav taotlus on registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (edaspidi KOTKAS) 26.11.2021 nr DM-117993-1.

Reopalu uuringuruumi geoloogilise uuringu luba taotletakse Järva maakonnas Türi vallas Reopalu külas OSAÜHING-ule SILVANUS-METSATÖÖSTUS kuuluvatel katastriüksustel Metsatalu (katastritunnus 93701:005:0630), Ojametsa (katastritunnus 93701:005:0271), Jõe (katastritunnus 93701:005:0220) ja Jõemetsa (katastritunnus 93701:005:0269).

Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 40,04 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 45 uuringukaeveõõnt ja kuni 45 puurauku. Uurimissügavus on kuni 12 m. Uuritavaks maavaraks on täiteliiv. Hinnanguline maavara kogus, arvestades kaevandamiskadusid on 360 tuh m3. Uuritava maavara võimalik kasutusvaldkond on ehitus ja teedeehitus. Taotletava loa kehtivusaeg on 3 aastat. Uuringu teostaja on Mäebüroo Nord OÜ.

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib kavandatav tegevus puudutada, on õigus kahe nädala jooksul alates teadete avalikustamisest esitada Keskkonnaametile geoloogilise uuringu loa taotluse või loa eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Taotluse ja muude avalike menetlusdokumentidega saab tutvuda KOTKAS-es www.kotkas.envir.ee valides alajaotuse keskkonnaload -> keskkonnalubade taotlused ja menetlused -> menetluse nr M-117993.

Loa menetleja:

Keskkonnaamet
Roheline 64, 80010 Pärnu
+372 662 5999
info@keskkonnaamet.ee


Türi vald

Rahvaarv (01.01.2022)- 10 674; pindala- 1008 km²; 1 linn, 4 alevikku ja 53 küla. 

Türi vald on üks kolmest Järvamaa omavalitsusest.
Kahe ühinemise järgselt mahuvad Türi valla sisse Türi linn, Oisu, Kabala, Türi, Käru ja Väätsa piirkonnad koos oma toredate traditsioonide, tegusate inimeste ning aktiivsete kogukondadega.
Türi vald on suurepärases asukohas keset Eestit, suurematesse keskustesse jõuab siit tunni-paariga. Väga hea rongiühendus Tallinna ja Viljandiga annab võimaluse siduda oma õpingud ja tööelu mõnusa ja turvalise kodukohaga Türi vallas. Ettevõtjate jaoks on siinne kiire ja tõhus asjaajamine ning sujuv koostöö omavalitsusega toeks tegevuse alustamisel ja laiendamisel.
Kogukondlikud tegemised, lai huvitegevuse ja sportimisvõimaluste valik ning suurepärane elukeskkond on heaks põhjuseks just siin elada ja töötada või siia oma kodu rajada, pere ning lähedastega elust rõõmu tunda.