22. aprillil on vallavalitsuse spetsialistid koolituspäeval.
      Ametnike vastuvõtte ei toimu.
      Dokumendid ja pöördumised saab jätta valvelauda.

Uudised

1. mail tähistatakse Euroopa Päeva koos Rattaralliga

19.04.2019

Käesoleva aasta 1. mail toimub Paide keskväljakul traditsiooniline eelkooliealiste laste rattaralli. Nii on see olnud juba 46. aastat järjest. Sel aastal on Rattarallil siiski väike erisus. Nimelt toimub sellel aastal Rattaralli koos Euroopa Päeva...  Loe edasi »

Teated

« Tagasi

Hajaasustuse programmi 2019. a taotlusvoor

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 11. märtsist kuni 13. maini 2019

Riigihalduse minister Janek Mäggi kinnitas 2019. aasta hajaasustuse programmi taotlusvooru avamise tähtpäevaks 11. märtsi 2019 ning taotluste esitamise tähtpäevaks 13. mai 2019. a.

2019. aasta hajaasustuse programmi viiakse läbi 22. veebruari 2018 määruse nr 14 „Hajaasustuse programm" alusel.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.

Maksimaalne toetus programmist on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest ning toetuse osa moodustab kuni 67% projekti abikõlblikest kuludest. Kui majapidamine on saanud toetust eelnevatest hajaasustuse programmidest, siis arvestatakse saadud toetus uuest võimalikust toetusest maha. Iga valdkonna (joogivesi, kanalisatsioon, juurdepääsutee ja elekter) jaoks on võimalik programmist toetust saada üks kord kuue kalendriaasta jooksul.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes elavad alaliselt toetust taotlevas majapidamises hiljemalt rahvastikuregistri andmete kohaselt 1. jaanuarist 2019.

Toetatakse investeeringuid majapidamistesse, mille omanikuks on taotleja, tema lähisugulane või hõimlane. Kui taotleja on majapidamise valdaja, siis on tal õigus saada toetust tingimusel, et valduse kasutamise aluseks on kirjalik leping, mis kehtib vähemalt 3 aastat alates taotlemise esitamise päevast.  

Toetuse saamiseks tuleb esitada Türi Vallavalitsusele vormikohane taotlusvorm, olenevalt projekti valdkonnast vormikohane projekti tegevuste kirjeldus, oma- ja kaasfinantseeringut tõendav garantiikiri, põhjendatud ja projekti eesmärkide saavutamist tagav eelarve ning kaks võrreldavat hinnapakkumist. Olenevalt projektist võib vajalik olla ka esitada muid dokumente (nt joogivee kvaliteeti tõendav analüüs, veekasutuskord, notariaalne kokkulepe reaalservituudi seadmiseks jt).

Töid on lubatud alustada pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veeanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.

Info:

Janelle Leenurm
ehitus- ja keskkonnaspetsialist
384 8279, 522 7326
Janelle.Leenurm@tyri.ee

 

Taotlusvorm (.rtf)(.pdf)

Taotluse lisa- Autonoomne elektrisüsteem (.rtf)(.pdf)

Taotluse lisa- Juurdepääsuteed (.rtf)(.pdf)

Taotluse lisa- Kanalisatsioonisüsteemid (.rtf)(.pdf)

Taotluse lisa- Veesüsteemid (.rtf)(.pdf)

Projekti eelarve (.xls)

Garantiikirja näidis (.rtf), (.pdf)

Arvutamise abimees (.xls)

Lisainformatsioon Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt: https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm

 


Türi vald

Türi vald on üks kolmest Järvamaa omavalitsusest, mis asub Järva maakonna lõunaosas.
Kahe ühinemise järgselt mahuvad Türi valla sisse Türi linn, Oisu, Kabala, Türi, Käru ja Väätsa piirkonnad koos oma toredate traditsioonide, tegusate inimeste ning aktiivsete kogukondadega.
Türi vald on suurepärases asukohas keset Eestit, suurematesse keskustesse jõuab siit tunni-paariga. Väga hea rongiühendus Tallinna ja Viljandiga annab võimaluse siduda oma õpingud ja tööelu mõnusa ja turvalise kodukohaga Türi vallas. Ettevõtjate jaoks on siinne kiire ja tõhus asjaajamine ning sujuv koostöö omavalitsusega toeks tegevuse alustamisel ja laiendamisel.
Kogukondlikud tegemised, lai huvitegevuse ja sportimisvõimaluste valik ning suurepärane elukeskkond on heaks põhjuseks just siin elada ja töötada või siia oma kodu rajada, pere ning lähedastega elust rõõmu tunda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  

Sündmused vallas