Uudised

Türi Vallavalitsus ootab arvamusi, ettepanekuid ja ideid üldplaneeringus ruumilise arengu põhimõtete kujundamiseks

05.07.2019

Türi valla üldplaneeringu koostamine on jõudnud etappi, kus Türi Vallavalitsusel koostöös ASga Kobras on valminud Türi valla üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus. Dokumentidega on võimalik...  Loe edasi »

Teated

« Tagasi

Türi linnas Viljandi tänav 4 kinnisasja võõrandamise avalik kirjalik enampakkumine

1. Algatada Järva maakonnas Türi vallas Türi linnas Viljandi tänav 4 kinnisasja (kinnistusraamatu registriosa number 2748736, katastritunnus 83701:007:0036, suurus 2524 m2, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 90%, ärimaa 10%, kinnisasjal asub tervisekeskuse hoone ja garaaž) võõrandamiseks avalik kirjalik enampakkumine.

2. Kinnitada korralduse punktis 1 toodud kinnisasja võõrandamiseks kirjaliku enampakkumise kord alljärgnevalt:

2.1 Enampakkumise objekt

Enampakkumise objektiks on Järva maakonnas Türi vallas Türi linnas Viljandi tänav 4 asuv kinnisasi (kinnistusraamatu registriosa number 2748736, katastritunnus 83701:007:0036, suurus 2524 m2, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 90%, ärimaa 10%, kinnisasjal asub tervisekeskuse hoone ja garaaž, maaüksus märgitud korralduse lisas 1 ja piiritletud punase joonega).

Enampakkumise objektis olevale Viljandi tn 4 kinnisasjale on seatud isiklikud kasutusõigused Elektrilevi OÜ ja Telia Eesti AS kasuks. Täpsem informatsioon isikliku kasutusõiguse kohta on leitav järgmistelt linkidelt: https://bit.ly/2FEb5lQ ja https://bit.ly/2FEGRzr.

Enampakkumise objektiks oleva kinnisasja osas kehtib Türi linna keskosa detailplaneering. Detailplaneeringu dokumentidega on võimalik tutvuda Türi valla kodulehel kataloogi „Ehitus, planeerimine" alamkataloogi „Detailplaneeringud" alt ning lingi https://bit.ly/2X7uFNB kaudu. Kinnisasja omandaja peab arvestama, et hoone laiendamine ja kõrgemaks ehitamine ei ole kehtiva detailplaneeringu alusel võimalik. Hoone kasutusele võtmine teisel otstarbel on võimalik, kuid silmas tuleb pidada, et hoone kasutus ei tohi oluliselt erineda praegusest kasutusest (nt mürataseme suurenemine, kasutuskellaaja oluline muutumine jms). Selleks, et teada saada, kas hoonet on võimalik kasutusele võtta omandaja soovitud otstarbel, on võimalik eelnevalt konsulteerida Türi Vallavalitsuse ehitusspetsialistiga (Kalev Pagarand, tel 384 8255, 5347 2657, e-post Kalev.Pagarand@tyri.ee).

2.2 Enampakkumise objekti hind

Kinnitada enampakkumise objektiks oleva kinnisasja alghinnaks 100 000 (ükssada tuhat) eurot.

2.3 Kinnisasjaga tutvumine

Kinnisasjaga on võimalik tutvuda tööpäevadel. Konkreetne aeg tuleb eelnevalt kokku leppida Türi vallavanemaga (telefon 384 8202, 527 9775, e‑post vallavanem@tyri.ee).

2.4 Enampakkumise tingimused

Korralduses märgitud kinnisasja võõrandamise otsustamisel arvestatakse pakutavat hinda.

2.5 Pakkumise esitamine

Pakkumine tuleb esitada Türi Vallavalitsusele kui ametiasutusele (Kohtu tänav 2, Türi linn, Türi vald või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile vallavalitsus@tyri.ee) hiljemalt 22. augustil 2019 kella 12.00ks.

2.6 Enampakkumisest osa võtma õigustatud isikud

2.6.1 Enampakkumisel võivad osaleda juriidilised ja füüsilised isikud, kes korralduse punktis 2.5 märgitud tähtajaks on esitanud kirjaliku pakkumise.

2.6.2 Pakkumine tuleb esitada korralduse lisas 2 toodud vormil.

2.6.3 Pakkumises peavad sisalduma järgmised andmed:

1) pakkuja nimi (füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi või juriidilise isiku äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud nimi), juriidilise isiku puhul ka esindaja nimi, füüsilise isiku isikukood või juriidilise isiku registrikood, füüsilise isiku elukoha aadress või juriidilise isiku äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud asukoha aadress, aadress teadete saatmiseks ja haldusaktide kätte toimetamiseks kui see erineb elu- või asukoha aadressist ning sidevahendi andmed (telefon, e-post osaleja valikul);

2) kinnisasja aadress, millele tehakse pakkumine;

3) pakutav hind eurodes (numbrite ja sõnadega);

4) kinnitus selle kohta, et soovitakse osaleda korralduses märgitud kinnisasja võõrandamise enampakkumisel, ollakse tutvunud pakkumise tingimustega ning kinnisasja seisukorraga;

5) pakkumise tegemise kuupäev;

6) pakkumise esitaja allkiri.

2.7 Enampakkumise tulemuste kinnitamine

2.7.1 Enampakkumise tulemused kinnitab Türi Vallavalitsus korraldusega.

2.7.2 Enampakkumise tulemuste kinnitamine on enampakkumise võitja kinnitamine või enampakkumise nurjunuks tunnistamine (sh pakkumise tagasilükkamine).

2.7.3 Enampakkumise tulemused kinnitab Türi Vallavalitsus hiljemalt pakkumise esitamise tähtpäevale järgneva kolme nädala jooksul.

2.7.4 Enampakkumise võitjale ning isikutele, kelle pakkumine lükati tagasi, saadetakse vastav teade tähtkirja, elektronkirja või käsipostiga.

2.7.5 Enampakkumise võitjate selgitamisel eelistab Türi Vallavalitsus kõrgemat pakutud hinda ning vara ei võõrandata ebamõistlikult väikese hinna eest.

2.8 Müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimine ja ostuhinna tasumine

2.8.1 Enampakkumise võitja peab ilmuma notari juurde kinnisasja müügi- ja asjaõiguslepingu (edaspidi nimetatud leping) sõlmimiseks ning esitama notarile kõik lepingu sõlmimiseks vajalikud dokumendid. Lepingu sõlmimise aja ja koha teatab Türi Vallavalitsus enampakkumise võitnud isikule hiljemalt 10 (kümme) kalendripäeva enne lepingu sõlmimist.

2.8.2 Kinnisasja ostuhind peab olema laekunud Türi Vallavalitsuse arvelduskontole nr EE721010702003740008 AS SEB Pangas või notari deposiitkontole vähemalt 5 (viis) päeva enne lepingu sõlmimise päeva. Kui enampakkumise võitja tasub kinnisasja ostuhinna krediidiasutuselt saadava laenu abil, eelmärgitud nõuet täitma ei pea. Kinnisasja laenu abil ostmise puhul peab enampakkumise võitja Türi Vallavalitsusele esitama krediidiasutuse tõendi selle kohta, et talle antakse laenu ning tal on kinnisasja soetamiseks vajalik raha olemas. Kinnisasja laenu abil ostmisel sõlmitakse kolmepoolne leping Türi valla, krediidiasutuse ja ostja vahel.

2.8.3 Kui enampakkumise võitja ei ilmu notari juurde lepingut sõlmima, tunnistab Türi Vallavalitsus enampakkumise nurjunuks. Türi Vallavalitsus võib jätta kinnisasja enampakkumise nurjunuks tunnistamata ning kutsuda lepingut sõlmima enampakkumisel kinnisasjale paremuselt teise pakkumise teinud isiku.

2.9 Kõrvalkulude tasumine

Kinnisasja müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimisega seotud riigilõivu ja notaritasu tasub ostja.

2.10 Enampakkumise nurjunuks tunnistamine

2.10.1 Türi Vallavalitsus võib tunnistada enampakkumise nurjunuks, kui:

1) enampakkumisele ei esitatud ühtegi pakkumist või kõik pakkumised lükati tagasi;

2) on tuvastatud, et osavõtjate vahelised kokkulepped on mõjutanud enampakkumise tulemusi;

3) Türi Vallavalitsus peab pakutud hinda liiga väikeseks.

2.10.2 Türi Vallavalitsus võib tunnistada enampakkumise osaliselt nurjunuks, kui enampakkumise võitja ei ilmu lepingut sõlmima.

2.11 Pakkumise tagasi lükkamine

Türi Vallavalitsus lükkab pakkumise tagasi ja ei hinda seda, kui:

1) pakkumine ei vasta enampakkumise tingimustele ega ole vormikohane;

2) pakkumist ei ole teinud tsiviilseadustiku üldosas märgitud isik (pakkumist ei saa esitada seltsing).

 

Lisa

Pakkumise vorm


Türi vald

Türi vald on üks kolmest Järvamaa omavalitsusest, mis asub Järva maakonna lõunaosas.
Kahe ühinemise järgselt mahuvad Türi valla sisse Türi linn, Oisu, Kabala, Türi, Käru ja Väätsa piirkonnad koos oma toredate traditsioonide, tegusate inimeste ning aktiivsete kogukondadega.
Türi vald on suurepärases asukohas keset Eestit, suurematesse keskustesse jõuab siit tunni-paariga. Väga hea rongiühendus Tallinna ja Viljandiga annab võimaluse siduda oma õpingud ja tööelu mõnusa ja turvalise kodukohaga Türi vallas. Ettevõtjate jaoks on siinne kiire ja tõhus asjaajamine ning sujuv koostöö omavalitsusega toeks tegevuse alustamisel ja laiendamisel.
Kogukondlikud tegemised, lai huvitegevuse ja sportimisvõimaluste valik ning suurepärane elukeskkond on heaks põhjuseks just siin elada ja töötada või siia oma kodu rajada, pere ning lähedastega elust rõõmu tunda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Sündmused vallas