Türi valla vabatahtlikud said Eistevere mõisas toimunud teemapäeval tunnustatud

Täna toimus Eistvere mõisas Järvamaa vabaühenduste teemapäev, kus tunnustati ka Järvamaa aasta parimaid vabatahtlikke kodanikke, ühendusi ja seltse. Järvamaa parima mittetulundusühingu tiitel läks sel aastal MTÜ Taikse Külaseltsile, Järvamaa parima vabatahtliku tiitel läks Kati Nõlvakule, Järvamaa Hea algatus 2018 tiitli sai omale KONN ehk Türi Kogukonnakeskuse rajamine ja Järvamaa aasta küla 2018 tiitli Väätsa.
 
Järvamaa aasta parim mittetulundusühing – MTÜ Taikse Külaselts
MTÜ Taikse Külaseltsi eesmärgiks on Taikse küla elu korraldamine ja edendamine, heategevusliku tegevuse kaudu külade elukeskkonna inimsõbralikumaks muutmine ning küla traditsioonide alalhoidmine. Külaseltsi juhatus usub (ja soovib seda sõnumit ka teistele edastada), et elu maal on elamisväärne ja suured asjad ei toimu vaid suures linnas.
 
Paari viimase aastaga on ära tehtud nii mõnigi märkimisväärne tegevus - olgu selleks heategevusliku kampaania raames kogutud annetuste toel ehitatud välilava, talgute korras korda tehtud seltsimaja ümbrus, korrastatud võrkpalliväljak või põnev ja omanäoline suviste kontserdite korraldamise paik - suvekuur.
 
2017. aasta lõpu ning 2018. aasta tegevuste ühine eesmärk on olnud seltsimaja renoveerimine ja kaasajastamine ning tegevuste mitmekesistamine. Leader projekti toel vahetati välja hoone küttesüsteemid ning uuendati elektrisüsteeme. Maaküttel köetav hoone on nüüd soojem, keskkonnasõbralikum ja turvalisem, hoone ülalpidamine on aga oluliselt odavam kui varem. Annetuskampaania ja paljude inimeste vabatahtliku töö toel uuendati ära suure saali põrand, värviti üle seinad ja uksed, vahetati välja kardinad jne - tegelikult on uue ilme saanud kogu hoone alumine korrus. Seltsi eestvedaja Kristina Gudinase sõnul on Taikse Külaselts ellu kutsutud selleks, et võiksime uhkusega kõigile öelda, kus elame ja millega tegeleme. Kasvatame ühiselt kogukonna ühtekuuluvustunnet ja koostegutsemise tahet.
 
Järvamaa aasta tublim vabatahtlik – Kati Nõlvak
 
Kati Nõlvak on Türi valla Raukla külavanem. Kati kaasab oma ettevõtmistesse palju külarahvast ja inimesi ka kaugemalt. Ta korraldab oma külas palju üritusi. Igal aastal maikuus toimuvad Teeme ära! talgud külamajana kasutusel olevas Mägedemajas. Aastaringselt hooldab ta Mägedemaja ja sellega piirnevat ala oma vahenditega. Ta on mitmeid aastaid teinud küla jaanipeo oma koduõuel, kus oli palju tegevusi mõeldud lastele, soovijad said käia saunas ja osaleda võistlustel, kutsutud oli ansambel. Kati kutsus külarahva jõulude ajal Mägedemajja jõululõunale, kus iga laps sai jõuluvanalt kingituse ja iga pere küla piltidega kalendri. Hiljaaegu korraldas ta Raukla külas asuva laste koolibussi peatuse varjualuse ehituse.
 
Lisaks Rauklas tegutsemisele on Kati aktiivne ka piirkonna kogukonnategemistes, olles MTÜ Oisu Kultuuri ja Arengu Seltsi juhatuse liige. Kati algatas ja viis ellu Oisu Rahvamajja laste mängutoa Sumsari rajamise, mis on lastele muutunud armastatud sünnipäevade pidamise kohaks.
 
Oma heade mõtetega on Kati traditsioonilise kogupereürituse Oisukandipäeva korraldustoimkonnas. Kati kuulub ka Leader projekti „Ühtne Oisu kogukond" meeskonda, kus tema tegevuseks on projektiga loodud kiigepargi käigus hoidmine. Kiigepark asub Oisus koolimaja ees. Kati leidis koostöös kooli töötajatega kiikedele kohad, on neid käinud hooldamas ja vajadusel välja vahetamas. Samuti oli ta koos abikaasaga neid talvekorteri jaoks maha võtmas.
 
Kati oli üks peakorraldajaid aktsioonis piirkonna kergliiklusteede rajamiseks toetusallkirjade kogumisel. Sellest aktsioonist (millele andis oma allkirja üle 700 inimese) ilmus ka esileheartikkel eelmise aasta augustikuu Järva Teatajas.
 
Oma koduküla Raukla küla ja Oisu piirkonna kõrval jääb tal aega olla aktiivne Türi Vallavolikogu liige, ta on Haridus- ja noorsookomisjoni aseesimees.
 
Kõige selle vabatahtliku töö kõrval töötab Kati põhitöökohaga Eesti Noorsootöö Keskuses ja hiljaaegu alustas õpinguid Tallinna Ülikoolis magistriõppes.
 
Lisaks sellele jõuab Kati võistlejana osalema erinevatele romurallidele üle Eesti.
 
Kati panustab väga palju oma isiklikku aega ja teinekord ka vahendeid kogukonna tegemistesse. Ei saa märkimata jätta ka tema abikaasa ja väikese poja panust, seda nii Kati aktiivse tegevuse mõistmisel kui ka vajadusel kaasa löömisel.
 
Järvamaa Hea algatus 2018 – KONN ehk Türi Kogukonnakeskuse rajamine
Türi Kogukonnaselts loodi 2017. aasta jaanuaris selleks, et toetada Türi linnas ja vallas kestlikku ja kogukondlikku arengut.
 
Seltsi eesmärgiks on taas väärtustada Türi ajaloolist hoonestust, panustada selle korrastamisse loengute, koolituste, töötubade jms-ga, koguda ajaloolist hoonestust puudutavat teavet, aga lisaks toetada teisi kestliku ja kogukondliku tegevusega seotud valdkondi (säästev areng), näiteks kohaliku toidu väärtustamine ja kohalikul tasandil aina enam tarbimine, kogukondlike kohvikute jm väike-ettevõtluse jaoks võimaluste loomisele kaasa aitamine, rohelisse linnaruumi ja –transporti panustamine ning selliseid tegevusi ja mõtteviisi koondava kogukondliku keskuse loomine Türile.
 
Aprillis 2017 sai selts Türi vallalt 15 aastaks hoonestusõiguse alusel kasutada endise sotsiaalmaja aadressil Viljandi 60, Türi. Vald oli püüdnud hoonet kahel korral müüa, ent ostuhuvi hoone vastu puudus ning see oleks läinud ilmselt lammutamisele. Samas oli seltsi liikmete arvates tegemist väärtusliku vana hoonega, mida oleks õige säilitada (endine Särevere mõisa moonakamaja), seetõttu otsustati panna end proovile ja vaadata, kuidas sellise vana hoone päästmine vabatahtlike tegevuse kaudu õnnestub. Alates 2017. aasta kevadest on seltsi liikmed ja abilised teinud majas palju koristustalguid ning alustanud ka ruumide remondiga. On korraldatud vana maja säästva renoveerimise teemalisi koolitusi, teabepäevi, võetud majas kasutusse 5 tuba ning asutud korrastama hoone fassaadi (Kodukant EV100 toetusmeetme toel on paigaldatud uued välisuksed, trepid, varikatused, majasildid). KOP-i programmi abil on selts toonud hoonesse sisse tsentraalse vee ja kanalisatsiooni. Samuti osales selts 2018. aasta suvel ühe Türil asunud vana baraki lammutamisel ning koondas kogutud vanamaterjali (ehituspalk, tellised jms) taaskasutuse eesmärgil vanamaterjali lattu Türil. Osa sellest materjalist on kavas kasutada Viljandi 60 maja ennistamisel.
 
Selts osaleb ka ühes Lõuna-Järvamaa Koostöökogu LEADER projektis, mille käigus tutvutakse säästva arengu eri külgedega teistes riikides (seltsi esindus külastas Rootsis Amali ja Taanis Aalborgi linna) ja ka mujal Eestis ning antakse oma panus kestliku arengu ideede kogumiseks Türi valla jaoks, et Türi valla märgina kasutatav „roheline vald" saaks veelgi kogukondlikuma ja kestlikuma sisu.
 
Viljandi 60 asuv maja on seega vabatahtlike poolt päästetud, seda on hakatud korrastama ning see on kujunemas Türi kogukonnakeskuseks, kus väärtustatakse ajaloolise pärandi säilitamist ning kogukondlikku tegevust. Majja on asunud erinevad käsitöötoad (naiste käsitöö, mööbli ennistamine) aga ka noorkotkad ning sisse on end seadmas ka kunstiateljee ja lastehoid, plaanis on rajada kogukonnakohvik. Kogukonnakeskuse nimetuseks on saanud KONN (sõnadest kogukond, vabakond ning ka põhjusel, et maja juurest saab alguse Türi ajalooline linnaosa Konnaküla). Väga suur töö ootab veel ees, ent midagi uut on kindlasti Türil käima lükatud.
 
Järvamaa aasta küla 2018 - Väätsa
Muru alati niidetud ja hoonete ümbrused alati korras - see teeb piirkonna silma jaoks kauniks ja seal liikumise nauditavaks. Piirkond on enda jaoks sõnastatud eesmärgid: siduda peresid, ühendada ja hoida kogukonda - kui ise ei tee, kes siis veel tuleks meie eest tegema; luua võimalusi ja tingimusi erinevateks tegevusteks, seda ka siis, kui keegi rahalist tuge ei paku; täiskasvanute tegevustesse kaasata ka lapsi - eeskuju näitamine järgmisele põlvkonnale.
 
Seal tehakse suuri tegusid. Seal on Eestis ainulaadne alevik koos küladega, kus toimuvad erinevad elanikke kaasavad eriilmelised sündmused, millest on kujunenud traditsioonid ja mida on kajastanud Eesti meedia. Kes arvab, et tahab oma panust anda, tuleb lihtsalt kohale ja teeb. Nii sünnibki suur asi.
 
Palju õnne kõigile tunnustatutele!
 
Teate koostas
 
Merle Rüütel
avalike suhete juht