Vallavanem Pipi-Liis Siemann selgitab pikalt ja põhjalikult Türi põhikooli teemat

Viimasel Türi Vallavolikogu istungil oli tore arutelu koos kogukonnaliikmetega, kes tunnevad huvi ja soovivad rääkida kaasa Türi haridusvõrgu ning haridusvaldkonna sisulises arengus. Kindlasti tuleb selliseid arutelusid edaspidigi ning tänan omalt poolt kõiki aktiivse osalemise eest!
 
Üheks peamiseks küsimuseks oli sel korral Türi Põhikooli uue koolihoone ehitamisega seonduv. Tänaseks oleme jõudnud pika ettevalmistusperioodi lõpusirgele. 2019. aasta alguses kuulutame välja hanke ehitaja leidmiseks ning loodetavasti alustab ehitaja tööd juba maikuust.
 
Kuna ettevalmistusperiood on aga olnud pikk siis väike tagasivaade kooli ja spordihoone asukoha valiku aruteludest: mais 2014 hariduse arutelu Türi Kultuurikeskuses, oktoober 2015 hariduse ümarlaud; aprillis esiküljelooks Türi Rahvalehes kutse arutelule; 28.04.2016 otsustas volikogu asukoha, otsuse kohta esiküljelugu Türi Rahvalehes mais 2016. Kooli asukoha valikul arutleti palju mõlema võimaliku asukoha plusside ja miinuste üle. Otsustavaks sai asukoha valikul nii õpilaste huvitegevuste võimaluste paiknemine kui linnaarhitektuurilised argumendid. Põhikooli asumisel kesklinnas on olemas samuti nii välispordivõimalused kui meeldiva ja õppimist toetav väliskeskkonna loomine nii kooli kinnistu kui järveäärse puhkeala näol. 
 
31. august 2017 tegi volikogu otsuse rahalise kohustuse võtmiseks, et taotleda toetust kooli ehitamiseks koolivõrgu korrastamise programmist. Septembrist 2017 kuni jaanuarini 2018 korraldas vallavalitsus arhitektuurilahenduse kooli ja spordihoone hoone projekteerimisega alustamiseks ideekonkursi koos Eesti Arhitektide Liiduga. 31.03.2017 kinnitati väljavalitud arhitektuuriline idee ja sõlmiti leping selle edasiarendamisel hoonete projekteerimiseks. Jooksvalt on antud infot projekteerimise edenemisest volikogu komisjonides, uue koolihoone ehitamine Türile kooskõlastati ühinevate omavalitsuste volikogudega, märgiti ühinemislepingus ning see tegevus oli kajastatud ka 2017. aasta kohalike volikogude valimistel erinevate erakondade programmides. Detsembris 2017 valmis kinnistu detailplaneering, toimus selle avalikustamine. Türi Põhikoolile uue hoone ja spordihoone ehitamine on kavandatud ühinenud Türi valla esimeses arengukavas ning eelarvestrateegias.
 
Aprillis 2018 toimus seoses Innove poolt esitatud ettepanekute ja projekti rahastamiseks seatud tingimustega suur arutelu hariduse teemadel kõigis komisjonides, avalikkuses ja volikogus. Selle käigus puudutati ka Türi Põhikooli tulevikuküsimusi. Aprillis 2018 valmisid eskiisprojektid, oktoobriks 2018 olid põhiprojektid valminud, järgnes nende ekspertiis ning detsembris 2018 valmistume ehitushanke väljakuulutamiseks.
 
Väljatoodud seniste tegevuste ja otsuste tegemise käigus ei ilmnenud asjaolusid, mis oleksid olnud Türi Vallavolikogule, komisjonidele, Türi Vallavalitsusele varem teadmata. Neid kõiki on analüüsitud, arutletud nende üle avalikult ning antud infot kõigile soovijatele. Ainsaks kiireks otsuseks, mille Türi Vallavolikogu pidi langetama, oli aprillis 2018 toodud rahastaja tingimustele vastamine, millega Türi vald andis suunised koolivõrgu analüüsimiseks ja edaspidiseks korrastamiseks vastavalt rahastaja nõuetele. Selle otsuse tegemine oli ühtmoodi ebameeldiv kõigile Türi valla inimestele ning erineb oluliselt viisist, kuidas Türi vallavolikogu ja vallavalitsus kohaliku arengu kavandamist ning otsuseid ettevalmistavad, elanikke kaasavad ning kohaliku omavalitsuse enesemääramise õigust kasutavad. Selle otsuse edasiseks rakendamiseks kavatseme aga võtta piisavalt aega ning teha edasised otsused kõiki argumente arvestavalt.
 
Türi valla põhikoolide võrku tuleb analüüsida edaspidi nii demograafiliste muutuste (õpilaste väikesem arv koolides ja piirkondades) kui eelkõige just Eesti haridussüsteemis toimuvate muutuste, trendide ning väljakutsete kontekstis. Kvaliteedi tagamiseks on oluline arutleda ning leida lahendused paljudes küsimustes: hariduse rahastamise osakaal Türi vallas on täna ligi 50% kogumahust. Kas selle suurendamine on võimalik ilma, et kannataksid teised eluvaldkonnad (teed-tänavad, sotsiaalteenused, transpordikorraldus jne)?
 
Eestis on tööjõuuuringute andmetel aastal 2025 puudu 1200 üldhariduse õpetajat. See tähendab, et ka Türi vald, kus aastal 2018 on 20 % meie õpetajatest pensioniealised ning järgmise viie aasta jooksul jõuab 17% veel pensioniikka, seisab küsimuse ees, kust leida kvalifitseeritud, motiveeritud õpetajad meie arvukatesse klassikomplektidesse. Sama küsimuse ees oleme nii meie Türi vallas kui paljud teised piirkonnad tugispetsialistide puhul. Koolivõrgu analüüsi juures peame kõiki neid argumente silmas pidama. volikogu arvestab edasiste otsuste tegemisel kindlasti täie vastutustundega ja igakülgselt nii erinevate piirkondade vajadusi ja huve kui hariduse kvaliteedi tagamise võimalusi.
 
Türi Vallavolikogu on otsustanud seista selle eest, et Türil säiliks tugev gümnaasiumiharidus. Türi Ühisgümnaasium on täna tugev, omanäoline ning kogukonna ootusi ja vajadusi, riikliku hariduspoliitika eesmärke toetav kool. Türi vald panustab jätkuvalt kooli arengusse nii rahastamise, kooli tegevuste ja arenguvõimaluste toetamise kaudu. 
 
Kust tuleb raha ja milliseks kujuneb laenukoormus? Vallaeelarve kavandamine on vastavalt kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise seadusele väga selgelt ning rangelt reguleeritud. Türi valla eelarvestrateegia, iga-aastaste eelarvete, valdkondlike investeeringute ning kavandatavate laenude kavandamisel analüüsitakse meie rahaliste ressursside võimalused väga põhjalikult läbi ning tehakse otsused, mis kõige enam toetavad valla majanduslikku toimetuekut ja pikaajaliste eesmärkide saavutamist. Innove poolt uue pöhikooli ehitamiseks eraldatud  5,2 miljonit eurot toetust on kasutatavad vaid selle taotlusvooru tingimustel ja Türi valla poolt projektitaotluses esitatud tegevuste elluviimiseks plaanitud kohas ja mahus. Uut taotlemise võimalust sellel finantsperioodil ei tule. Seepärast ei ole võimalik muuta tänaseid arengukavades plaanitud tegevusi ning kahjuks peame endiselt tõdema, et Tolli tn koolihoone ümberehitus Türi Põhikooli vajadustele vastavaks eeldaks kas täielikku ümberehitust või tänase ruumilahenduse säilitamise soovi korral ca 1000m2 suurust juurdeehitust. Arvestades ehituse- ja rekonstrueerimise hindadega, ei erine ilmselt sel juhul lõplik maksumus olulisel määral tänasest uue hoone ehitamisega seotud kulust. Kui hoones soovitaks koos põhikooliga õpetada lisaks ka gümnaasiumiosa, on ehitusmahu vajadus veelgi suurem. Spordihoone planeerimisel on arvestatud nii koolide kui valla üldise sporditegevuse vajadusi. Vaid põhikooli tarbeks tuleks luua ca 2000 m2 võimla juurdeehitus, arvestades muude sportimisvõimalustega Türi linnas (kaoks senine kesklinnas asuv spordisaal ning senine linnavõimla Tolli tn staadioni lähistel on arvestades selle amortiseerumist kavas lähiajal kasutusest välja jätta). Seepärast ei ole võimalik lahendada vaid kooli sportimisvõimalusi, jättes kõrvale valla üldse sportimisvõimaluste vajaduse.
 
Innove toetusest loobumine tähendaks kooli ehituse puhul 85% ulatuses lisarahast loobumist. Arvestades valla finantsplaane ning tulude, püsikulude ja investeeringute vajadust on see ebamõistlik ning ei arvesta mingil viisil vallaelanike huve. Sellises mahus koguinvesteeringu tegemine Türi vallale lähima kümne aasta jooksul kindlasti jõukohane ei ole. Ehk teisisõnu, loobudes toetuse abil koolimaja ehitamisest ei ole meil võimalik lähiajal Türi Põhikooli ligi 500 lapse põhihariduse omandamiseks vajalikke tingimusi parandada ja spordihoonet ehitada. Kooli ehitus vaid omavahenditest vähendaks ka valla võimekust pakkuda pika aja jooksul paremat palka õpetajatele, tugispetsialistidele kui luua uusi võimalusi meie koolides õppijatele. Arvestades tööjõuprobleemi oleks selline tulevikuvaade lühinägelik ning vastutustundetu. 
 
Kavatseme kõiki otsuseid ning arenguvõimalusi kaaluda koos avalikkusega, kaasates kõiki, kellele see teema südamelähedane. Vajame väga partnerlust nii hariduse kui muude meie valla arengu võtmevaldkondade plaanide tegemisel ning loodan, et meid ootavad Türi vallas ees põnevad, edukad ning koostöömeelest kantud koostegemised.
 
Pipi-Liis Siemann
vallavanem