Varsti on jälle kätte jõudmas see aeg, kui saab hakata tegema ettepanekuid kaasava eelarvesse

Iga aastal kavandatakse vallaeelarvesse 25 000 eurot selliste objektide, mis pakuvad avalikku hüve ja on vallas avalikus kasutuses, rajamiseks või parendamiseks. Rajatav või parendatud objekt ei tohi tekitada valla järgnevate aastate eelarvetele ebamõistlikke kulusid. Objekti, mille rajamise või parendamise rahastamise kohta võib ettepaneku teha, minimaalne kulu võib olla 2000 eurot ja maksimaalne kulu 25 000 eurot.

Eelmise kaasava eelarvega rekonstrueeriti ja täiendati Käru terviseraja mängu- ja spordiväljak.

Uusi ettepanekuid, mida kaasava eelarve abil võiksime teha, ootame ajavahemikul 1—18. september. Palume need esitada kirjalikult ametiasutuse postiaadressile (Kohtu 2, Türi) või e-postiaadressile vallavalitsus@tyri.ee märgusõnaga „Kaasav eelarve". Ettepanekuid teha ja hääletada võivad kõik Türi valla arengust huvitatud vähemalt 16‑aastased Türi valla elanikud  (inimesed, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri alusel on Türi vallas).

Ettepaneku esitamisel peab olema märgitud:

1) esitaja andmed (nimi, isiku- või registrikood, kontakttelefon või e-posti aadress);

2) ettepaneku nimetus (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);

3) ettepaneku eesmärk ja olulisus (lühike kirjeldus, millisele Türi valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab, miks on ettepaneku teostamine vallaeelarvest vajalik ja oluline);

4) idee kirjeldus (lühike kirjeldus, kus ja millal ettepanekus toodud idee ellu viiakse, kas ettepanek investeeringu puhul on 12 kuu jooksul teostatav);

5) sihtrühm (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu, hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus ja olulised tunnused);

6) eelarve (idee teostamise hinnanguline maksumus);

7) muu oluline info (lühike kirjeldus sellest, mida oleks idee hindajail oluline teada).

Esitatud ettepanekute hindamiseks ning teostatavuse kohta seisukoha andmiseks moodustab vallavalitsus ajutise komisjoni, kuhu kuuluvad vallavolikogu igast alalisest komisjonist 1-2 liiget ja 2 vallavalitsuse esindajat. Komisjon analüüsib esitatud ettepanekuid, annab idee teostatavuse kohta oma hinnangu ning valib esitatud taotluste alusel välja kuni 10 ideed, mis esitatakse hääletamiseks kogukonnale. Ideede analüüsimise käigus võib komisjon sarnaseid ideid liita või ideesid täiendada.

Komisjoni valitud ideed esitatakse avaliku huvi väljaselgitamiseks kogukonnale. Kõik Türi valla vähemalt 16-aastased elanikud võivad seejärel hääletada ühe hääletusele esitatud idee poolt.

Hääletuse järgselt ideed paremusjärjestatakse ning kavandatakse selle alusel vallaeelarve eelnõusse raha. Sealjuures ei tohi projektide eeldatav kogumaksumus ületada 25 000 eurot.

(Näide: kui paremusjärjestuses on kümme 2000 eurot maksvat projekti siis rahastatakse neid kõiki, kui parim maksab 15 000 ja teise koha saanud 10 000 siis ei jagu raha rohkematele ning kui parim ehk kõige rohkem hääli saanud projekt maksab 25 000 siis saabki teoks vaid üks projekt.)

NB! Ideed viib ellu vallavalitsus, idee esitaja ei pea ise selle eestvedajaks olema.

 

Lisainfo:

Pipi-Liis Siemann

vallavanem

vallavanem@tyri.ee

 

Aime Roosioja

finantsjuht

aime.roosioja@tyri.ee