Õpilaste kooli vastuvõtmisest

Õpilase kooli vastuvõtmist reguleerib põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 ning haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 määrus nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord".
 
Põhikool on kohustatud võtma õpilaseks vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud isikud, kellele see kool on elukohajärgne kool. Vanema jaoks on koolikohustuslikule isikule kooli valik vaba, kui soovitud koolis on vabu õppekohti. Koolid koostavad oma kooli vastuvõtu tingimused ja korra ning avalikustavad selle kooli veebilehel.
 
Üldjuhul komplekteeritakse klassid juunikuus. Selleks et koolid saaksid uueks õppeaastaks valmistuda ja õpilaste hariduslikke vajadusi parimal võimalikul moel arvestada, soovitame esitada õpilase kooli vastuvõtmise taotlused 1. klassi astumisel 20. maiks, teistesse klassidesse astumisel hiljemalt 15. juuniks. Ka ühest Türi valla koolist teise kooli üleminekul esitatakse kooli vastuvõtmise taotlus üldjuhul 15. juuniks.
 
Esimesse klassi astumisel tagatakse lapsele koht koolis juhul, kui lapsevanem on kooli teavitanud enne 20. maid. Kui teavitamine toimub pärast 20. maid, tagatakse lapsele koolis koht vabade kohtade olemasolul.
 
Kui kooliväline nõustamismeeskond (Rajaleidja) on lapsele soovitanud hariduslikke tugiteenuseid, palume sellest koolile teada anda esimesel võimalusel, et kool saaks rakendada vajalikke tugimeetmeid. Eriti oluline on see juhul, kui õpilasele on määratud tõhustatud või eritugi (õpe eriklassis, tugispetsialisti teenus jmt).
 
Kui on plaanis kooli vahetada, soovitame eelnevalt pöörduda Türi Vallavalitsuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna poole ning nõu pidada, kas kooli vahetamine on otstarbekas. Eesmärk on ju leida lapsele parimad tingimused õppes osalemiseks ja õpiväljundite saavutamiseks.
 
Anne Viljat
haridusspetsialist