Laane- ja salumetsade kaitseks looduskaitsealade moodustamine

Keskkonnaministri 3. märtsi 2017. a käskkirjaga nr 260 ja 12. detsembri 2017. a käskkirjaga nr 1204 on algatatud määruse „Laane- ja salumetsade kaitseks looduskaitsealade moodustamine ja kaitse-eeskiri" menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet.

Määruse eelnõuga on plaanis kaitse alla võtta 59 uut kaitseala üle Eesti.

Kaitse-eeskirja eelnõu, seletuskirja ja kaardimaterjaliga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal  piirkondlikus Keskkonnaameti kontoris ajavahemikul 18.06–30.07.2018 või Keskkonnaameti kodulehel: https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/kaitse-planeerimine/kaitse-eeskirjade-ja-kaitsekorralduskavade-avalikustamine-58 .

Keskkonnaamet ootab põhjendatud ettepanekuid ning kutsub aktiivselt osalema avalikustatud kaitse-eeskirja menetluses.

Oma parandusettepanekud ja vastuväited laane- ja salumetsade kaitseks looduskaitsealade moodustamise ja kaitse-eeskirja eelnõu kohta palutakse esitada kirjalikult aadressil info@keskkonnaamet.ee või lähimas Keskkonnaameti kontorisse hiljemalt 30.07.2018. Eelnõu avalik arutelu toimub vastavasisulise ettepaneku alusel.

Kui nimetatud tähtajaks ei ole kaitse-eeskirja eelnõu kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestatakse, et vastuväited puuduvad. Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu orienteeruvalt veebruaris 2019. aastal ministeeriumite vahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti aprillis 2019. aastal.

Lisainfo:
Maarja Annuk
maarja.annuk@keskkonnaamet.ee