Türi vallavolikogu 30. jaanuari istungi päevakord

Türi Vallavolikogu istung toimub 30. jaanuaril 2020  kell 13:00 Türi Vallavalitsuse haldushoones (Türi linn, Kohtu tn 2)

PÄEVAKORD

Orienteeruv
menetlusaeg

40 min

1.

Türi Vallavolikogu alaliste komisjonide tööst

Komisjonide esimehed

10 min

2.

Käru valla, Türi valla ja Väätsa valla ühinemislepingu täitmise kontrolli tulemuste kinnitamine.                            Türi Vallavolikogu revisjonikomisjoni 2020. aasta tööplaani kinnitamine

V. Valang

30 min

3.

Türi valla kohalike teede ja tänavate teehoiukava aastateks 2020-2023 ning Türi valla teehoiukava investeeringute kava aastateks 2020-2023, esimene      lugemine

U. Kupp, H.Taube, A. Eensoo

40 min

4.

Türi valla 2020. aasta eelarve teine lugemine; eelarve  muudatusettepanekute menetlemine

A. Roosioja, A. Eensoo

10 min

5.

Türi vallale kuuluva vara mahakandmine

U. Kupp, H.Taube, A. Eensoo

15 min

6.

Asustusjaotuse muutmise taotlemine

U. Kupp, H.Taube

5 min

7.

Ettepanek Paide linna ja Türi valla vahelise piiri muutmise algatamiseks

U. Kupp,  H.Taube, A. Eensoo

15 min

8.

Kinnisasja sotsiaalhoolekande seaduse alusel eluruumi tagamise teenuse osutamiseks kasutatavate eluruumide hulgast väljaarvamine ning kinnisasja võõrandamine 

R. Lass, U. Kupp, H. Burmeister, H. Taube, A. Eensoo

5 min

9.

Kinnisasja omandamiseks loa andmine

U. Kupp, H.Taube, A. Eensoo

15 min

10.

Türi vallale kuuluva maaüksuse jagamine ning jagamise teel moodustatava maaüksuse võõrandamiseks loa taotlemine 

U. Kupp, H.Taube

10 min

11.

Seadustega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine ja Türi Vallavolikogu 25. jaanuari 2018 otsuse nr 4 „Õigusaktidega kohaliku
omavalitsuse, kohaliku omavalitsuse üksuse või organi pädevusse antud ülesannete delegeerimine" muutmine

P.-L. Siemann, A. Eensoo

5 min

12.

Türi Vallavolikogu 16. novembri 2017 otsuse nr 62 „Türi valla ametiasutuste hallatavate asutuste hoolekogudesse ja nõukogudesse Türi valla kui asutuse pidaja ning Türi Vallavolikogu esindajate määramine" muutmine 

A. Eensoo

20 min

13.

Informatsioonid

 
 

1)

eratee kasutamisega seotud õigussuhetest (Pibari külas)

H. Koit

 

2)

Türi valla kultuuritegevusest

Ü. Välimäe

   

VABA MIKROFON