Ametlikus menetluses esitatakse kõik avaldused (nõuded, kirjad, taotlused) elektrooniliselt e-postile vallavalitsus@tyri.ee või postiga Kohtu tn 2, Türi linn, 72213, Türi vald, Järva maakond.

Ametlikus menetluses registreeritakse kõik pöördumised (teabenõue, selgitustaotlus, märgukiri, avaldus, taotlus) Türi Vallavalitsuse dokumendiregistris, v.a teabenõue, kui see täidetakse viivituseta.

I Teabenõue

Kui soovid, ametiasutuse valduses oleva dokumendi koopiat või väljavõtet või avalikustatud dokumendi juurde juhatamist, esita teabenõue vastavalt avaliku teabe seaduse (AvTS) §‑s 14 sätestatud nõuetele. Teabenõude saad esitada kas

  1. täites Türi valla veebilehel oleva teabenõude vormi;
  2. ise nõude elektrooniliselt või kirjalikult koostades ja ametiasutuse e-postile või postiaadressile saates.

Teabenõudes peab olema märgitud

1) teabenõudja (teabenõude esitaja) ees- ja perekonnanimi;
 2) asutuse või juriidilise isiku nimel esitatava teabenõude puhul juriidilise isiku nimi või asutuse nimetus;
 3) teabenõudja sideandmed (posti- või elektronpostiaadress või faksi- või telefoni-number), mille kaudu teabevaldaja saaks teabe väljastada või teabenõudjaga ühendust võtta;
 4) taotletava teabe sisu või dokumendi liik, nimetus ja sisu või teabenõudjale teada olevad dokumendirekvisiidid;
 5) taotletav teabenõude täitmise viis (posti teel, e-postile, vms).

Teabenõue täidetakse üldjuhul 5 tööpäeva jooksul teabenõude registreerimisele järgnevast tööpäevast arvates.

NB! Teabenõude saab esitada ainult ametiasutuse valduses oleva dokumenteeritud teabe väljastamiseks. Kui nõude alusel on vaja ametiasutuse valduses olevat teavet töödelda (koguda, süstematiseerida, analüüsida,  koostada teabe alusel uus dokument jne), ei ole tegemist mitte teabenõude, vaid selgitustaotlusega. 

II Märgukiri või selgitustaotlus

Kui soovid ametiasutuselt avalike ülesannete täitmise või õigusakti kohta selgitust või esitada oma arvamuse, toimub teabe edastamine selgitustaotluse või märgukirja vormis.

Vastavalt märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadusele (MSVS) on märgukiri  pöördumine, mille tehakse ettepanekuid asutuse või organi töö korraldamiseks või valdkonna arengu kujundamiseks või millega antakse avaliku elu ja riigi valitsemisega seotud teavet.

Selgitustaotlus on pöördumine, milles isik:

 1) taotleb teavet, mis eeldab asutuse käsutuses oleva teabe analüüsi, sünteesi või lisateabe kogumist;

2) taotleb selgituse andmist riigi ja Türi valla  õigusaktide, õigusaktide eelnõude ja ametiasutuse tegevuse aluseks olevate õigusaktide ning asutuse pädevuse ja õigusloome tegevuse kohta.

Märgukirja ja selgitustaotluse saad esitada kas

  1. täites Türi valla veebilehel oleva vormi;
  2. ise dokumendi elektrooniliselt või kirjalikult koostades ja ametiasutuse e-postile või postiaadressile saates.

Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastatakse viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul selle registreerimisest arvates. Lähtuvalt vastamise keerukusest võib vastamise tähtaega erilise vajaduse korral pikendada kuni kahe kuuni.

III Taotluse esitamine enda õiguste realiseerimiseks või kaitseks (haldusmenetlus)

Õigusaktidest (seadustest, riigi ja Türi valla määrustest) tulenevalt on isikul õigus avaliku võimu ülesandeid täitvalt asutuselt või organilt taotleda toimingu tegemist või haldusakti andmist, mis loob talle teatud õigusi (nt saada sotsiaaltoetust, alustada ehitamist, saada teatud tegevusteks luba (nt tiheasustusalal puu  maha võtmine, avaliku tee sulgemine, ilutulestiku korraldamine),  registreerida elukohta jms).

Selleks tuleb ametiasutusele esitada taotlus. Kui teabenõue, selgitustaotlus ja märgukiri võisid olla allkirjata (märgitud pidi olema nõude või kirja saatja), siis haldusmenetluses peab taotlus olema esitaja poolt allkirjastatud (omakäeliselt või digitaalselt). Õigusaktidega sätestatud juhtudel on haldusmenetluse alustamiseks kehtestatud ametlik taotluse vorm. Vt valla veebilehelt (Teenused, taotluste vormid).

Haldusmenetluses peab taotlus sisaldama

1) esitaja nime;
 2) taotluse selgelt sõnastatud sisu;
 3) taotluse esitamise kuupäeva ja taotleja allkirja;
 4) haldusakti või muu dokumendi kättetoimetamise soovitavat viisi ning selleks vajalikke kontaktandmeid;
 5) muid õigusaktidega ettenähtud andmeid.

Taotluse saad esitada kas

1) trükkides Türi valla veebilehelt konkreetse menetlusega seotud vormi (Teenused, taotluste vormid ja täites selle kirjalikult;

2) salvestades Türi valla veebilehel konkreetse menetlusega seotud vormi oma arvutisse, täites ja allkirjastades selle elektrooniliselt ning saates e-postile;

3) kui taotluse esitamiseks ei ole kehtestatud vormi, ise taotluse kas kirjalikult või elektrooniliselt koostades ja ametiasutuse e-postile või postiaadressile saates.

Üldjuhul menetletakse taotlust viivituseta. Erinevatel menetlustel võib õigusaktidega olla sätestatud erinev menetlustähtaeg ning Sinu pöördumine lahendatakse menetlustähtaja jooksul. Põhjendatud  vajadusel ning Sind sellest teavitades võib menetlustähtaega pikendada.